Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Huoltajilla saattaa toisinaan herätä varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Tällaisissa tilanteissa on hyvä ensisijaisesti selvittää asiaa yksityisen päiväkodin henkilöstön tai päiväkodin johtajan kanssa. Näin huoltajien esittämään huoleen on mahdollista saada ratkaisu mahdollisimman nopeasti.

Jos varhaiskasvatuksessa on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä varhaiskasvatuksen huonosta laadusta, asia voi korjaantua jo keskustelun jälkeen. Jos huoltaja on edelleen tyytymätön kohteluun tai menettelyyn, hän voi tehdä muistutuksen päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle, varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranomaiselle.

Yksityisen päiväkodin on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta se voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on nopeampi prosessi kuin kantelu tai valvonta. Muistutuksen kautta mahdolliseen epäkohtaan voidaan puuttua heti ja toimintatapoja muuttaa pikaisestikin. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Euran kunnan yksityisten toimijoiden osalta muistutusmenettely on keskitetty kunnan internetsivuille. Lomakkeen muistutuksen tekemiseen pystyy lataamaan sivun alareunasta.

Muistutuksessa oli hyvä käydä ilmi seuraavat asiat:

 1. Tee kirjaukset mahdollisimman yksityiskohtaisesti
 2. Nimeä tarvittaessa henkilöt, joiden toimintaan olet tyytymätön

Tarvittaessa kunnan sosiaaliasiamies voi auttaa muistutuksen tekemisessä. Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalivastaavan yhteystiedot ovat:

Sosiaaliasiavastaava: Jari Mäkinen / puh: 044 707 9132 / s-posti: sosiaaliasiavastaava@sata.fi (ei suojattu)

Kun kyse on yksityisestä varhaiskasvatuksesta, muistutus jätetään ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle. Muistutus tulisi käsitellä siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan moite on kohdistunut. Näin toimintayksiköllä on mahdollisuus valvoa paremmin oman toimintansa laatua sekä lasten ja perheiden kohtelua. Toimintayksiköllä on myös mahdollisuus korjata toimintansa mahdollisia puutteita.

Palveluntuottajan on kirjattava ja käsiteltävä muistutus asianmukaisesti. Sen on annettava vastaus kirjallisena kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä, eli noin neljän viikon sisällä. Muistutukseen annettava vastaus pitää olla perusteltu. Siitä tulee ilmetä, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Yksityisen palveluntuottajan tulee antaa muistutukseen annettu vastaus tiedoksi myös kunnan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiselle. Euran kunnassa valvontaviranomaisena toimii varhaiskasvatuspäällikkö. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Henkilöllä on kuitenkin oikeus tehdä kantelu aluehallintovirastoon, jos hän ei ole tyytyväinen muistutukseen saamaansa vastaukseen.


Muistutuksen vastauksen tulee sisältää:

 • muistutuksen sisältö tiivistettynä
 • muistutuksen johdosta pyydetyt selvitykset
  1. kuka on antanut selvitykset
  2. mitä selvityksistä on ilmennyt
 • palveluntuottajan tekemät toimenpiteet, jotta virheellinen toiminta ei
  enää toistu
 • muistutuksen vastaajan tiedot ja allekirjoitus
 • tieto, ettei muistutusvastaukseen ole muutoksenhakuoikeutta
 • jakelu
  1. vastaus muistutuksen tekijälle
  2. vastaus palveluntuottajalle ja toimipaikalle
  3. vastaus tiedoksi aluehallintovirastolle