EURAN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on lakien ja muiden sääntöjen ohella taata jokaiselle perusoikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on 

  • oikeus kokea olonsa turvatuksi 
  • oikeus työskennellä rauhassa 
  • oikeus henkilökohtaisen omaisuuden suojaan 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (11.3.2022/163) 

2. MISSÄ JA MILLOIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OVAT VOIMASSA 

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella, koulun käyttämillä alueilla ja koulumatkoilla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

3. KOULUN ALUE JA KOULUN KÄYTTÄMÄ ALUE 

Koulun alue on koulun tontti rakennuksineen. Koulun käyttämiä alueita ovat koulun tontin ulkopuolella olevat muut opetustilat ja alueet, kuten esim. urheilutalo, kentät, hiihto-, suunnistus- ja retkeilymaastot ja -reitit sekä niihin johtavat tiet. 

 4. KOULUMATKAT 

Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Omat kulkuneuvot sijoitan niille varatuille paikoille. Lukitsen moponi tai polkupyöräni, sillä koulu ja kunta eivät vastaa koulussa sattuneesta esinevahingosta tai varkaudesta. En aja koulun pihalla luvatta moottoriajoneuvolla. 

5. OPPITUNNIT 

Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opettaja päättää tunnin. Sekä opettajille että oppilaille tulee taata työrauha oppituntien aikana, mikä tarkoittaa mm. sitä, että kännykkäni on äänettömänä laukussa/repussa oppitunnin ajan. Voin myös jättää kännykkäni säilytettäväksi opettajanpöydälle. Ulkovaatteet, kengät ja päähineet jätän niille osoitetuille paikoille. En syö enkä juo oppitunnilla ilman opettajan lupaa, enkä käytä puhelinta tai muita elektroniikkalaitteita opetuksen aikana ilman lupaa. Puhelimen tai tietokoneen käytössä seuraan opettajan antamia ohjeita, enkä käytä niitä muihin tarkoituksiin. Kouluvilppi (lunttaaminen, kuiskaaminen tms.) on ehdottomasti kiellettyä. En kopioi tekstiä tai kuvia luvatta, niiden lähdettä ilmaisematta. 

6. VÄLITUNNIT 

Välitunnit vietän ulkona välituntialueella. Kovalla sateella tai erittäin kovalla pakkasella (-15℃) voin valvojan luvalla olla sisällä sen luokan lähistöllä, jossa seuraava tuntini on. Menen välitunnille viivyttelemättä. en poistu koulun alueelta kesken työpäivän ilman lupaa. En oleskele WC:ssä tarpeettomasti. En heittele tai potki kiviä, lumipalloja tms. En kiusaa oppilastovereita. Tapaturman tai muun häiriön sattuessa välitunnilla ilmoitan siitä välittömästi esim. välituntivalvojalle. 

7. RUOKAILU 

Ruokailu tapahtuu rauhallisesti hyviä ruokailutapoja noudattaen:  

En käytä kännykkää ruokalassa. Siirryn ruokailuun rauhallisesti ohjeita noudattaen. Ruokajonossa en töni enkä muutenkaan häiritse muita. Ruokaillessani ja ruokalasta poistuttaessani noudatan hyviä tapoja ja annettuja ohjeita. 

8. KOULUN SISÄINEN LIIKENNE 

Kuljen käytävillä rauhallisesti kävellen. Vältän turhaa liikkumista sisällä. Laukkuja ja muita varusteita kuljetan ja säilytän ohjeiden mukaan. 

9. POISSAOLOT, NIIDEN TARKKAILU JA POISSAOLOLUVAT 

Oppitunnilta en ole poissa ilman hyväksyttävää syytä. Huoltajan on ilmoitettava luokanvalvojalle oppilaan poissaolosta ensitilassa. 

Luokanvalvoja voi huoltajan pyynnöstä myöntää pätevästä syystä oppilaalle luvan poissaoloon koulusta korkeintaan kolmeksi päiväksi. Pitemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori. Pyyntö on esitettävä kirjallisena ja huoltajan allekirjoittamana. Rehtori tai luokanvalvoja antaa luvan myönnettyään minulle lomakkeen, johon merkitään poissaolotunteja korvaavat tehtävät. Minulla on velvollisuus kysyä korvaavat tehtävät opettajilta, joiden tunneilta olen poissa muun kuin sairauden, terveyteen liittyvien vastaanottokäyntien tai muun koulutyön takia. Kouluun palattuani näytän oma-aloitteisesti tehtävät kullekin opettajalle ja saan niistä kuittauksen. Kun kaikki korvaavat tehtävät on kuitattu, toimitan lomakkeen viipymättä luokanvalvojan nähtäväksi. 

10. YHTEINEN JA HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS, YMPÄRISTÖN SUOJELU 

Käsittelen huolellisesti koulun omaisuutta. En vahingoita yhteistä tai toisen omaisuutta. Jos hajotan muiden omaisuutta, korvaan vahingot. En ota tai lainaa luvatta toisen tavaroita. En roskaa tai likaa. En vahingoita koulun pihan istutuksia. Jos likaan tai sotken kouluympäristöä, minulla on velvollisuus siivota sotkut. Jos vahinko tapahtuu, ilmoitan siitä heti välituntivalvojalle, opettajalle tai rehtorille. 

11. TUPAKOINTI, NUUSKA, PÄIHTEET, HUUMEET JA ENERGIAJUOMAT 

Tupakan, sähkötupakan, nuuskan, päihteiden, huumeiden ja energiajuomien käyttö ja hallussapito on kielletty kaikissa niissä tilanteissa, joissa koulun järjestyssäännöt ovat voimassa. 

(Katso kohdat 2 ja 3) 

12. KOULUN VAPAA-AJANTOIMINTA 

Koulun järjestämässä tai koulun tiloissa järjestettävässä vapaa-ajantoiminnassa ovat voimassa koulun järjestyssäännöt. 
 

13. MITÄ TAPAHTUU, JOS OPPILAS EI NOUDATA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ 

Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä ja käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa kurinpitotoimenpiteillä, joka ovat: 

  • poistaminen luokasta  
  • kasvatuskeskustelu 
  • enintään kahden tunnin jälki-istunto  
  • rehtorin kirjallinen varoitus 

Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa tarvittaessa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. 

Oppilaan, joka ei ole muilla koulun kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voi koulutuslautakunta erottaa perusopetuslain 36 §:n mukaisesti. 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan tehtäviä. 

Kaikista kurinpitotoimenpiteistä annetaan tieto huoltajalle. 

Rikkomukset aiheuttavat myös muita oppilashuollollisia toimenpiteitä ja yhteydenottoja. 

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla perusteella evätä myös seuraavaksi työpäiväksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa suunnitella oppilaan paluuta takaisin opetukseen ja tarjota oppilaalle oppilashuollon palveluita sekä tukea turvallista paluuta opetukseen. Epäämisen aikana oppilaalle on järjestettävä 36 h §:ssä tarkoitettuna oppilashuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi oppilaalle on järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi. (11.3.2022/163) 

14. MUUT ASIAT 

Kerron opettajalle, jos minua kiusataan tai havaitsen jotakin muuta kiusattavan. Pukeudun tilanteisiin sopivalla ja asianmukaisella tavalla. Pukeutumiseni ei loukkaa toisia, eikä ole liian paljastavaa tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäydyn asiallisesti ja noudatan yleisiä hyviä tapoja. Käytän asiallista kieltä, en kiroile. 

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan perusopetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Opettajakunta voi näiden järjestyssääntöjen pohjalta tehdä tarkentavia määräyksiä tarkoituksenmukaisen koulutyön järjestämiseksi. 

Oppilas on aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaan myös alle 15-vuotiaana. 

Koulun alueella on kameravalvonta. 

Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa säädetyssä järjestyksessä. 

Järjestyssäännöt on hyväksytty opettajainkokouksessa 21.9.2017, oppilaskunnan hallituksen kokouksessa 9.10.2017 ja vanhempainyhdistyksen johtokunnan kokouksessa 11.10.2017. 

Järjestyssääntöjä on päivitetty 5.10.2022 opettajainkokouksessa lisäämällä 11.3.2022 voimaan tulleet perusopetuslain lisäykset oppilaan velvollisuuksista (kohta 1) ja opetuksen epäämisestä (kohta 13).