Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja se tukee koulun perustehtävää: opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuollon avulla ennaltaehkäistään ja tunnistetaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puututaan niihin. Tavoitteena on edistää oppimisympäristön turvallisuutta, työyhteisön hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytyminen. Opetustyön ja oppilashuollon yhteistyön sujuvuus sekä luottamuksellinen yhteistyö kodin kanssa edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Lukiossa oppilashuollosta käytetään nimitystä opiskelijahuolto ja lukion opiskelijahuoltoon liittyvät tehtävät ja tavoitteet on tarkemmin määritelty lukion opetussuunnitelmassa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuoltoa toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä.

Kaikissa Euran kouluissa toimii oppilashuoltotyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltotyöryhmään voivat kuulua rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, luokanopettaja/luokanvalvoja sekä tarvittaessa aineenopettaja tai muu asiantuntija. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Rehtori vastaa koulunsa oppilashuoltotyöryhmän toiminnasta.

Koulukuraattoreiden koulujako:

Marjut Äimälä
Kirkonkylän, Kauttuan, Panelian ja Kiukaisten alakoulut sekä Ahmasojan alakoulu ja Sampon koulu. Esiopetuksen osalta Kirkonkylä, Suvituuli, Kauttua, Panelia ja Kiukainen.

Sari Hautaoja
Hinnerjoen ja Honkilahden alakoulut, Euran yhteiskoulu, Ahmasojan yläkoulu sekä Euran lukio.
Esiopetuksen osalta Honkilahti ja Käräjämäki.