Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja se tukee koulun perustehtävää: opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuollon avulla ennaltaehkäistään ja tunnistetaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puututaan niihin. Tavoitteena on edistää oppimisympäristön turvallisuutta, työyhteisön hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytyminen. Opetustyön ja oppilashuollon yhteistyön sujuvuus sekä luottamuksellinen yhteistyö kodin kanssa edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Lukiossa oppilashuollosta käytetään nimitystä opiskelijahuolto ja lukion opiskelijahuoltoon liittyvät tehtävät ja tavoitteet on tarkemmin määritelty lukion opetussuunnitelmassa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuoltoa toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä.

Kaikissa Euran kouluissa toimii oppilashuoltotyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltotyöryhmään voivat kuulua rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, luokanopettaja/luokanvalvoja sekä tarvittaessa aineenopettaja tai muu asiantuntija. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Rehtori vastaa koulunsa oppilashuoltotyöryhmän toiminnasta.

Koulukuraattoreiden koulujako:

Vastaava kuraattori Sari Hautaoja

  • Euran yhteiskoulu ja Euran lukio
  • Päiväkoti Euranrinkilän esiopetus

Koulukuraattori Laura Marjeta

  • Hinnerjoen, Honkilahden ja Kauttuan alakoulut sekä Sampon koulu
  • Honkilahden ja Kauttuan päiväkodin esiopetus

Koulukuraattori Marjut Äimälä

  • Ahmasojan, Kirkonkylän, Kiukaisten ja Panelian alakoulut
  • Panelian, Kiukaisten ja Kirkonkylän koulujen esiopetus