Oppilaskuljetukset perustuvat perusopetuslakiin (32 §). Lain mukaan jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt Euran kunnan koulukuljetusten järjestämisessä linjauksen, jonka mukaan koulukuljetukset hoidetaan perusopetuslain 32 §:n edellyttämällä tavalla siten, että koulukuljetus järjestetään siihen oikeutetuille oppilaille seuraavasti:

Oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista ja saattamista varten myönnettävään avustukseen on:

  • esiopetuksen oppilaalla, jonka koulumatka on yli 3 km
  • 1. – 9.luokan oppilaalla, jonka koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on yli 5 km