Peruskouluissa annettava opetus on 1.-9. luokkien yleissivistävää opetusta. Perusopetusta voidaan antaa myös kansanopistoissa, aikuislukioissa tai muissa oppilaitoksissa.

Kunta on perusopetuslain nojalla velvollinen järjestämään perusopetusta alueensa oppivelvollisuusikäisille lapsille. Valtioneuvosto voi myöntää luvan perusopetuksen järjestämiseen myös rekisteröidylle yhteisölle, säätiölle tai valtiolle.

Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla äidinkielellä, jolla opetuksen järjestäjä on velvollinen opetusta järjestämään. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun.

Tavoitteet, opetussuunnitelmat ja tuntijako

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako) päättää valtioneuvosto.

Perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien ja oppilaanohjauksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet) päättää Opetushallitus.

Valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat opetussuunnitelmat (OPS) laaditaan kunta- ja/tai koulukohtaisesti. Opetussuunnitelma ohjaa ja kehittää koulun käytännön opetustoimintaa.

PERUSOPETUSLAKI/-ASETUS

Perusopetuslaki
Perusopetusasetus