Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Tukea saavan oppilaan opetuksen järjestäminen Euran kunnassa

Kunnassa huolehditaan osa-aikaisesta erityisopetuksen järjestämisestä lähipalveluna. Oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja jotka tarvitsevat muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Samoin ne oppilaat, joilla on erityisopetussiirto ja 9-vuotinen oppivelvollisuus pyritään integroimaan lähikoulujen yleisopetuksen luokkiin tai tarvittaessa perustetaan alakouluihin pienryhmäluokkia (max 10 opp.) lähikoulujen yhteyteen. Erityisopetusluokat sijaitsevat yleisopetusta antavan koulun yhteydessä. Oppilaita opettaa erityisopettaja ja oppilaille on laadittu HOJKS. Näiden luokkien lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Ahmasojan koulussa ja Kirkonkylän koulun erityisluokilla.

Oppilas opiskelee ensisijaisesti omassa lähikoulussaan oppilaaksiottoalueen mukaisesti. Lähikoulussa voi antaa tukea eri tasoissa ja laajuuksissa. Jos lähikoulu ei pysty järjestämään lapsen tarvitsemia tukitoimia, opetus järjestetään erityisen tuen päätöksessä mainitussa pienryhmässä. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Ahmasojan ja Kirkonkylän koulun erityisluokissa sekä Euran yhteiskoulun pienryhmässä. Oppilas voi aloittaa suoraan koulunkäyntinsä erityisluokassa, jos tarve on todettu jo varhaiskasvatuksessa.