Sijoituslupahakemus

SIJOITUSLUVAN HAKUOHJE, YLEISET LUPAEHDOT JA TAKSAT (11.12.2019 / Tekla)

1 Rakenteen sijoittaminen katu- ja muulle yleiselle alueelle

1.1. Yleistä

Rakenteiden sijoittaminen katu- ja muille yleisille alueille edellyttää sijoituslupaa. Luvan tarkoituksena on:

 • valvoa yleisillä alueilla tehtäviä töitä
 • rajata työstä aiheutuva haitta ympäristölle
 • taata liikenne- ja muu yleinen turvallisuus
 • varmistaa että, sijoitettavista rakenteista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa olemassa oleville rakenteille ja niiden kunnossapidolle

1.2. Luvan käsittely

Lupa rakenteiden sijoittamiseksi on haettava vähintään 28 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun luvan hakija on saanut myönteisen lupapäätöksen.

Sijoituslupa voidaan evätä mikäli

 • hakemus on puutteellinen
 • liikenteellisesti merkittävässä paikassa suunnitelluksi tehtävän työn hakemuksessa ei ole liitteenä liikenteenohjaussuunnitelmaa
 • liikenteenohjaussuunnitelma on puutteellinen tai väärin laadittu
 • työ aiheuttaisi merkittävää vaaraa liikenteelle tai yleiselle turvallisuudelle
 • sijoitustyöstä tai rakenteen sijainnista olisi oleellista haittaa olemassa oleville rakenteille tai niiden kunnossapidolle
 • kaavoitus tai muu maankäytön suunnittelu asettaa rajoituksia esitetylle sijoitusalueelle

Sijoituslupa voidaan myöntää myös hakemuksesta poiketen. Esimerkiksi kaapelireitti tai työn suoritusaika voidaan luvassa määrätä hakemuksesta poikkeavaksi.

1.3. Valvontamaksun peruste

Kunnalla on kunnossa- ja puhtaanapitolain (547/ 2005) 14 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä koskien ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta voi periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.

1.4 Maksuluokat

Sijoitettavan rakenteen ollessa laajuudeltaan enintään 500 jm tai 5 m² lupamaksu on 185,50 €, alv 0 %. Sijoitettavan rakenteen ollessa laajuudeltaan yli 500 jm tai yli 5 m² lupamaksu on 247,50 €, alv 0 %.

Kadun tai yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä ei peritä maksua.

2 KATU- JA SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN

2.1. Yleistä

Katu- ja sijoituslupahakemuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot

 • Luvan hakija, joka vastaa lupaehdoista
 • Luvan hakijan vastuullinen yhteyshenkilö
 • Kaivantotyöstä vastaava henkilö
 • Laskutustiedot
 • Työkohteen tiedot
 • Työaika
 • Sijoitettavan rakenteen laajuus

Hakemukseen on liitettävä suunnitelma- / kaivukartta ja muut tarvittavat asiakirjat.

Kartasta on käytävä ilmi missä kohdassa kunnalta lupaa haetaan (kunta maanomistaja).

2.2. Hakemuksen lähettäminen

Hakemus lähetetään tekniset.palvelut@eura.fi tai postitse osoitteella
Euran kunta/Tekniset palvelut
PL 22
27511 EURA

3 LUPAEHDOT

3.1. Yleiset ohjeet

Kaivantolinjan tai kaivannon sijoittuminen katualueella tai maastossa on selvittävä suunnitelmista kiistattomasti. Suunnitelmamuutoksista on ilmoitettava valvojalle. Ennen kaivutyön aloittamista on

hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet kustannuksellaan. Hakijan on myös huolehdittava riittävästä sijoitusetäisyydestä niihin.

Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset ja yläpuoliset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Johtojen suojauksessa tulee noudattaa SFS-5608 (maahan asennettavat kaapelin suojaukset ja varoitusnauhat) mukaisia määräyksiä.

Hakijan on kustannuksellaan siirrettävä sijoittamansa rakenteet, jos kunnan maankäyttö, rakentaminen tai muu etu myöhemmin niin vaatii.

Ennen työhön ryhtymistä on tarvittaessa pidettävä katselmus. Katselmuksesta on tehtävä pöytäkirja, josta on toimitettava kopio työn valvojalle. Töiden vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on ilmoitettava melu- ja liikennehäiriöistä. Lupa puuston poistamiselle on anottava Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta.

Työalue ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jolloin liikenteelle aiheutettu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Ylimääräisten maamassojen varastointi työalueella on kielletty. Massoja voidaan varastoida työalueella vain kaivannon päivittäisessä täytössä käytettävä määrä.

Työalueen ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden, roskien yms. materiaalin kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. Mikäli työ estää normaalin koneellisen talvikunnossapidon on luvan saajan huolehdittava työalueeseen liittyvän kadun talvikunnossapidosta siten kun kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa säädetään.

Luvan hakija on velvollinen selvittämään muut mahdollisesti tarvittavat luvat. Kaikki rakenteet on saatettava ennen työ aloitusta olleeseen kuntoon. Luvan hakija on ristiriitatapauksissa velvollinen osoittamaan rakenteiden alkuperäisen kunnon esimerkiksi valokuvin.

Sijoituslupa koskee ainoastaan Euran kunnan hallinnoimia alueita. Esim. rakenteiden sijoittaminen kiinteistöliittymien alueille edellyttää luvan kiinteistön omistajalta.

Sijoituslupaan voidaan lisätä tässä asiakirjassa mainittujen yleisten ehtojen lisäksi muita ehtoja.

3.2 Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat

 • Tämä ohje
 • Asfalttiurakan asiakirjat 2005 Suomen Kuntaliitto ja PANK ry. Asfalttinormit
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; STKY:n julkaisu 1/2013
 • Rakennusurakan yleiset sopimusehdot; YSE 1998
 • InfraRYL Osa 1: Väylät ja alueet
 • Infra RYL Osa 2: Järjestelmät ja täydentävät osat
 • InfraRYL Osa 3: Sillat ja rakennustekniset osat
 • Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999; Suomen kuntaliiton ohjeita
 • Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena; STKY n:o 14
 • Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt
 • Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Tiehallinto 2003
 • Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Suomen Kuntaliitto
 • Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Liikennevirasto 2013
 • Sulku- ja varoituslaitteet, Liikennevirasto 2013
 • Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, Liikenneviraston ohje

3.3 Kaivu- ja täyttötyöt

Kaivuu ja täyttö on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta. Kadun rakennekerrokset tehdään katusuunnitelmien tai olemassa olevien rakennekerrosten mukaisesti. Pyydettäessä on toimitettava kiviainesten seulontatulokset.

Kadut on alitettava auki kaivamatta. Sijoitusluvassa voidaan antaa poikkeuslupa alittamiseen auki kaivamalla. Kaivanto on täytettävä kerroksittain sekä tiivistettävä riittävän tehokkaalla tärylevyllä. Rakennekerrosten on vastattava materiaaleiltaan ja kantavuusarvoiltaan ympäröivää rakennetta.

Mikäli sijoitustyö on edellyttänyt päällysteen poistamista, päällystekerrokset on tehtävä mahdollisimman pian, kuitenkin kuuden viikon kuluessa kaivutyön valmistumisesta. Jäätyneen maan aikana tehdyn kaivutyön lopullinen päällyste on tehtävä 30.6. mennessä. Väliaikaisella materiaalilla on sama tasaisuusvaatimus kuin kaivantoa ympäröivällä kulutuskerroksella. Mikäli luvan hakija laiminlyö työkohteen työnaikaisen hoidon siten, että siitä aiheutuu liikenneturvallisuusriski tai ajoneuvojen vaurioitumisen mahdollisuus, on tienpitäjällä oikeus hakijan kustannuksella suorittaa tarvittavat toimenpiteet. Mahdollisista laiminlyönneistä johtuvat vauriot korvaa luvan hakija.

3.4. Johtojen kartoitus, rajamerkit ja kiintopisteet

Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin tarkemittaukset on suoritettava ennen kaivannon peittämistä. Tarkemittaustiedot on toimitettava luvan myöntäjälle, tai muulle vastaavalle taholle (johtotieto tms.).

Mikäli kaivualueella sijaitseva rajamerkki kavutöiden yhteydessä vaurioituu tai häviää, edellyttää rajamerkin uudelleen paikoilleen saaminen kiinteistömääritystoimitusta. Vahingon aiheuttajan on oltava välittömästi yhteydessä kiinteistön omistajaan. Rajamerkkiä ei saa sijoittaa paikalleen omatoimisesti. kiinteistönmääritystoimitus (Kiinteistönmuodostuslaki 11 luku) tulee vireille

maanomistajan tai rajamerkin hävittäjän kirjallisesta hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa alueen kiinteistönmuodostuksesta vastaavalle viranomaiselle.

3.5. Yksityistiet

Jos sijoitettava rakenne, johto, kaapeli sijoittuu kunnan ylläpitämälle tai avustamalle yksityistielle, tulee hakijan pyytää suostumus myös tiekunnalta. Jos tiellä ei ole tiekuntaa, lupa haetaan niiltä maanomistajilta, joiden maille rakenne sijoitetaan.

3.6. Takuuaika

Takuuaika on kaksi (2) vuotta, joka alkaa, kun työ on valmistunut.