Ahmasojan koko koulun oppilasmäärä on lukuvuoden 2021–2022 alussa 65 oppilasta. Ahmasojan koulun omana yksikkönä Honkilahdessa toimii lastensuojelulaitokseen sijoitetuille oppilaille tarkoitettu Sampon koulu, jossa lukuvuoden alkaessa on yhteensä 10 oppilasta. Sampon koulun toimintaa kuvaillaan Sampon koulun laatukäsikirjassa.

KOULUN TOIMINTA-AJATUS
Ahmasojan koulun toiminta-ajatuksena on antaa lakisääteistä yksilöllistettyä perusopetusta oppilaille, joilla on eri syistä johtuvia laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja joille yleisopetuksen tavoitteet tai työtahti ovat ylivoimaisia.

Oppilaat aloittavat koulussa heti ensimmäisellä luokalla tai siirtyvät yleisopetuksen kouluilta eri luokka-asteilta peruskouluvuosien aikana. Kaikilla kouluun siirtyvillä on asiantuntijalausunto oppimiskyvystä. Lausunnon pohjalta tehdään erityisopetussiirto. Siirto yksilöllistettyyn opetukseen antaa oppilaalle mahdollisuuden saada oman ikäkautensa ja oppimisedellytystensä mukaista opetusta.

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä (korkeintaan 10 oppilasta). Oppiaineet ovat samat kuin yleisopetuksessa. Opettajat ovat erityisopettajia ja luokissa toimivat myös koulunkäyntiohjaajat opetuksen ja oppimisen tukena.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulun luokat ovat pääasiassa yhdysluokkia, joissa opetus tapahtuu vuorokurssiperiaatteella. Koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelu jatkuu saumattomasti alakoulusta yläkouluun. Opetushenkilöstöllä on vankka oppilastuntemus koko oppilasjoukosta.

Koulu tukee oppilaan opiskelua korostaen hänen vahvoja ominaisuuksiaan ja pyrkii tuottamaan onnistumisen elämyksiä. Koulu kannustaa lasta itsenäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen luoden näin pohjaa tasapainoiseen elämään, jatko-opiskeluun ja ammattiin. Tämä tukee myös selviytymistä itsensä ja ympäristönsä kanssa.

Koulun ilmapiirissä korostuvat rehellisyys, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja terveet elämäntavat. Tämä luo pohjaa sosiaaliseksi, itseensä luottavaksi, toisia ja luontoa kannustavaksi kansalaiseksi.

Opetukselliset tavoitteet

  • perustietojen ja -taitojen välittäminen
  • yksilöllisen oppimisen tukeminen, vahvuudet ja heikkoudet huomioiden
  • toiminnallisuus ja käytännönläheisyys
  • jatko-opintopaikan osoittaminen jokaiselle koulun päättävälle oppilaalle

Kasvatukselliset tavoitteet

  • itsensä ja ympäristönsä kanssa toimeentuleva oppilas
  • onnistumisen kokemukset
  • hyvän käytöksen omaksuminen
  • arkielämästä selviytyminen

Opettajat
puh. 044 422 4645, Anne Aalto, 1.–2. lk
puh. 044 422 4646, Heli Rautu-Vatja, 3.–4.. lk
puh. 044 422 4647, Leena Pihlava, 5.–6. lk
puh. 044 422 4650, Kaisa Reunanen, 5.–6. lk
puh. 044 422 4648, Katja Laine, 7.–8. lk
puh. 044 422 4649, Emilia Kauppi, 9. lk
puh. 044 422 4639, Marjo Valtanen, Sampon koulu, 1.–6. lk
puh. 044 422 4640, Johanna Yliluoma, vastaava opettaja, Sampon koulu, 7.–9. lk