Jätehuollon järjestäminen ja valvonta 

Jätehuollon tarkoituksena on edistää jätteiden kierrätystä ja ehkäistä jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa sekä terveydelle että ympäristölle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy huolehtii jätehuollon käytännön järjestämisestä, mm. kierrätyspisteistä ja jätteenkäsittelylaitosten toiminnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaavana jätehuoltoviranomaisena toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta (Forssan jätelautakunta). Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta toimii Eurassa ja Säkylässä jätehuollon valvontaviranomaisena. Mikäli jätehuoltoon liittyy epäkohtia, esim. roskaantumista tai pysyvää hajuhaittaa, voi asiasta ilmoittaa Pyhäjärivseudun ympäristötoimisoon. 

JÄTENEUVONTA 

Pyhäjärviseudun kunnissa jäteneuvonnasta, mm. jätteiden lajittelusta ja omatoimisesta jätteiden käsittelystä, huolehtivat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteneuvojat

Lähimmät kierrätyspisteet löytyvät www.kierratys.info 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n pisteet http://rinkiin.fi/kotitalouksille/ 

SOPIMUSPERUSTEINEN JÄTEHUOLTO 

Eurassa ja Säkylässä on voimassa ns. sopimusperusteinen jätehuolto. Sopimusperusteinen jätehuolto tarkoittaa, että jokaisen kiinteistön on tehtävä jätteenkuljetussopimus sekajätteen kuljettamisesta Hallavaaran jätekeskukseen valitsemansa jätekuljetusyrittäjän kanssa. Kaikilla kiinteistöillä, myös kesämökeillä tulee olla voimassaoleva sopimus jätteen kuljetuksesta. Kiinteistönomistajalla on myös mahdollisuus käyttää naapurin/naapurien kanssa yhteistä astiaa. Astia- ja kuljetushinnoista on sovittava suoraan kuljetusyrittäjän kanssa. 

Jätehuoltomääräykset  https://www.jateltk.fi/ohjeet-maaraykset/ 

Jätetaksa https://www.jateltk.fi/taksat/jatetaksa/ 

Hallavaaran jätekeskus 

JÄTELAUTAKUNTA 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii jätelautakunta. 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Akaa,  Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä. 

Jätehuoltomääräykset 

Jätelautakunnan internet-sivut    

Loimi-Hämeen jätehuollon lomakkeita ja ohjeita

Yhteystiedot: 
Forssan kaupunki / Jätelautakunta
PL 62, 30101 Forssa

jatelautakunta@forssa.fi 

JÄTEHUOLTOYHTIÖ 

Jätehuollon palvelutehtäviä yhteistoiminta-alueella hoitaa alueen kuntien omistuksessa oleva Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuoltoyhtiön tehtävänä on hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä, tiedotusta ja neuvontaa yhteistoiminta-alueella. 

Tutustu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n nettisivuihin täällä.  

ASUKKAAN JÄTEHUOLTO 

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa-astia), jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti. 

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden. 

Alueella toimivien yksityisten jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät muun muassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta. 

PERUSMAKSU 

Oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kaikilta asuinkiinteistöiltä yhteistoiminta-alueen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy). 

Perusmaksulla katetaan kuntalaisille tarjottavat jätehuoltopalvelut (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastian tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisessa syntyvän jätteen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta. 

Jätetaksa 

JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLI JA KOMPOSTOINTI

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on kesäaikana (viikot 18–40) taajamassa 2 viikkoa ja haja-asutusalueella 4 viikkoa. Talvella (viikot 41–17) myös taajamassa riittävä tyhjennysväli on 4 viikkoa. Mikäli kiinteistöllä syntyvät biojätteet kompostoidaan, voidaan sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta 8 viikkoon. Kompostorin tulee olla haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätelautakunta. 

Hakemus tyhjennysvälin pidentämiseksi: https://www.jateltk.fi/lomakkeet/hakemus-jateastian-tyhjennysvalin-pidentamise/ 

Kompostointi-ilmoitus:
https://www.jateltk.fi/lomakkeet/kompostointi-ilmoitus/https://www.jateltk.fi/lomakkeet/kompostointi-ilmoitus/

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN 

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81 §:n mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö, syntyvän jätteen vähäinen määrä tai kiinteistön alhainen varustelutaso, kuten sähköjen tai viemäröinnin puute, eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita. 

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi: https://www.jateltk.fi/lomakkeet/hakemus-jatemaksun-kohtuullistamiseksi-jateas/ 

Paperiset hakemuslomakkeet voitte tulostaa osoitteesta  https://www.jateltk.fi/lomakkeet/