Euran kunnassa käynnistettiin keväällä 2020 strategiaprosessi. Tavoitteena oli, että uusi valtuusto voisi hyväksyä uuden strategian kuntavaalien jälkeen talvella 2021. Alkutyöskentelyyn osallistuivat valtuustoryhmät, valtuusto yhdessä ja kunnan johtoryhmä.

Strategiaprosessi keskeytyi keväällä 2021. Syynä olivat koronapandemian hoidosta aiheutunut lisätyö, kuntavaalien ajankohdan siirtyminen alkuvuodesta 2021 kesään sekä sote-uudistuksen lopullisen hyväksynnän todennäköisyys. Eduskunta hyväksyi sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön juhannusviikolla 2021. Tällöin vahvistui sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen pois kunnilta.

Vuoden 2022 alussa käynnistettiin strategiaprosessi uudelleen. Vuoden aikana muodostui strategialuonnos, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

–          Visio

–          Elinvoiman eväät, jotka linjaavat strategisia tavoitteita

–          Tapamme toimia

–          Ohjelmatyön rakenne (viisi erillistä ohjelmaa)

Kunnanhallitus käsitteli luonnosta kokouksessaan 25.4.2022 ja valtuusto iltakoulussa 23.5.2022. Strategialuonnos päätettiin lähettää vielä kesän 2022 ajaksi valtuustoryhmille arvioitavaksi ja lausuttavaksi siten, että lausuntoja pyydettiin elokuun puoliväliin mennessä. Valtuustoryhmät antoivat lausuntonsa ja näiden mukaiset muutokset tehtiin kuntastrategialuonnokseen. Luonnos esiteltiin kunnanhallitukselle 19.9.2022. Kunnanhallitus tarkensi vielä valtuustoryhmien huomiota.

Kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitettiin loppu vuonna 2022 hyväksyttäväksi Euran kuntastrategia, sisältäen edellä mainitut osa-alueet, niin sanotut peruslinjaukset. Nämä luovat perustan kaikelle toiminnalle.

Vuoden 2022 lopulla käynnistettiin strategian seuraava vaihe, jossa tavoitteena on konkretisoida hyväksytyt peruslinjaukset viideksi eri ohjelmaksi ja henkilökuntamme toimintatavoiksi.

Toimintapamme määrittelyn ja ohjelmatyön suuntaviivat

Tapamme toimia (Eura on yhteistyössä uudistuva yhteisö, Toimimme ja viestimme rakentavasti ja aktiivisesti, Olemme avoimia, kuuntelevia ja ketteriä)

Koko henkilöstölle käynnistettiin koulutusohjelma vuoden 2023 alussa. Määritellyistä tavoitteista on johdettu neliosainen Tapamme toimia – osaksi arkea -koulutuskokonaisuus, jossa toimintatavat määritellään yhdessä osaksi arjen työtä. Kokonaisuus koostuu koko henkilökunnan yhteisistä tilaisuuksista (4 kpl), vapaaehtoisista ennakkotehtävistä (2 kpl) sekä esihenkilöille kohdennetuista digitaalisista materiaaleista.

Ohjelmatyö

Ohjelmien kautta valtuuston hyväksymät elinvoiman eväät muutetaan konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Strategiatyö mukautetaan ajallisesti osaksi kunnan jatkuvaa toimintaa. Tähän liittyen osa ohjelmatyöstä on käynnistynyt aikaisemmin.

Jokainen ohjelma saatetaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi. Tällä varmistetaan se, että ohjelmat vastaavat valtuuston strategista tahtotilaa.

Konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet tuodaan osaksi vuosittaista talousarviotyötä.

Käynnissä olevat ohjelmatyöt

Ympäristöohjelma

Ohjelmatyötä ohjaa erikseen nimetty työryhmä, jossa on edustus kaikilta kunnan palvelualueilta sekä Etelä-Satakunnan ympäristötoimistosta ja Pyhäjärvi-instituutista. Ohjelmatyö on käynnistynyt vuoden 2021 aikana. Ohjelmasta on valmis luonnosversio.

Elinkeino-ohjelma

Ohjelmatyö on käynnistetty alkuvuonna 2022 Prizztech Oy:n ja kunnan välisenä yhteistyönä. Yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on keväällä 2022 järjestetty työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Ohjelmasta valmistuu luonnos syksyllä 2022.

Strategian hyväksymisen myötä käynnistettävät ohjelmat syksyllä 2022

Palveluiden kehitysohjelma

Palveluiden kehitysohjelmassa linjataan kunnan palvelutuotannon tavoitteet ja toimenpiteet sekä palveluverkko. Ohjelmatyössä konkretisoidaan strategiassa linjatut elinvoiman eväät liittyen elinvoimaisiin palveluihin. Esimerkiksi palveluinnovaatioiden toteutus ja palveluverkon rakentuminen sekä siihen vaikuttavat muutokset. Työssä korostuvat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Lisäksi palveluiden kehitysohjelmassa konkretisoidaan henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen, koska elinvoiman eväiden mukaan henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen on osa laadukkaiden palveluiden tuottamista.

Hyvinvointiohjelma

Hyvinvointiohjelmassa linjataan esimerkiksi, miten kunta turvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet kunnassa, miten kuntalaiset voivat itse osallistua hyvinvoinnin kehittämiseen entistä paremmin ja miten yhteistyötä rakennetaan Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Ohjelmatyössä määritellään keskeiset kuntalaisten hyvinvointia kuvaavat tekijät ja niille asetetaan tavoitteet.

Viestintäohjelma

Viestintäohjelmassa linjataan miten ja missä kunta viestii, tiedottaa ja markkinoi itseään. Strategiaviestinnällä on keskeinen asema strategian jalkauttamisen onnistumisessa. Tavoitteena on päivittää Eura Sydämessä -logo ja ajatus kunnan ilmeeksi. Viestinnän tulee olla tehokasta ja positiivista sekä eri kanavia hyödyntävää. Kunnan tulee olla toimijana esimerkillinen ja positiivisen viestin tulee tapahtua luonnostaan.