Arviointi Euran yhteiskoulussa 

 • Perusopetuslaki 
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

Arvioinnin tehtävät: 

 • Ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi) 
 • Määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi) 
 • Arvioida oppilaan osaamisen sen hetkistä tilannetta sekä tukea opetuksen ja oppimisen suunnittelua (diagnostinen arviointi) 

Arviointi kohdistuu: 

 • Oppimisen arviointi liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen (formatiivinen arviointi) 
 • Osaamisen arviointi kohdistuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon (summatiivinen arviointi) 
 • Työskentelyn ja laaja-alaisen osaamisen arviointi suoritetaan osana oppiaineiden arviointia   
 • Käyttäytyminen arvioidaan suhteessa koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineen arvosanaan 

Arvioinnin yleiset periaatteet: 

 • Arviointi on yhdenvertaista 
 • 7. ja 8. luokan lukuvuosiarvioinnin ja perusopetuksen päättöarvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyihin tavoitteisiin 
 • Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan 
 • Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein 
 • Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta 
 • Tämä edellyttää vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi 
 • Yhteistyön tarkoituksena on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä 
 • Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista 
 • Arvioinnin tulee kohdistua vain siihen, mitä opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi 
 • Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen 
 • Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa 
 • Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
 • Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeen mukaisesti 
 • Arviointi toimii tärkeänä välineenä oppilaan mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa 
 • Arviointi on monipuolista 
 • Opettaja valitsee arviointimenetelmät arvioinnin tehtävien ja oppiaineen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla 
 • Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin 
 • Arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin 
 • Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi ja edellytykset 
 • Oppimisen tuen tarpeet sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon siten, että oppilaalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa 

Päättöarviointi 

 • Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti 
 • Tehdään vuosiluokkien 7-9 aikana osoitetun osaamisen perusteella 
 • Suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin 
 • Käyttäen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä 
 • Päättöarvosana 
 • Kaikki opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit vuosiluokilta 7-9 huomioidaan 
 • Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta 
 • Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan 
 • Summatiivista, toteavaa, kokoavaa 
 • Oppilasta opettanut opettaja tai oppilasta opettaneet opettajat yhdessä 
 • Näyttöjen arviointi tulee dokumentoida 
 • Muodostetaan, kun oppiaineen oppimäärän opetus päättyy 
 • Valinnaisten aineiden arviointi 
 • Mikäli aine muodostaa vähintään 2 vuosiviikkotunnin (vvt) oppimäärän, se arvioidaan numeerisesti 
 • Alle 2 vuosiviikkotunnin valinnainen aine arvioidaan hyväksytty/hylätty 
 • jos alle 2 vvt valinnaisaine on yhteisen oppiaineen syventäviä opintoja, voi sen suoritus korottaa tämän oppiaineen arvosanaa 

Reaaliaineet 

Reaaliaineissa (uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, terveystieto) oppimista arvioidaan monipuolisesti. Kokeet, testit, kirjalliset läksynkuulustelut ja muut erikseen arvioitavat työt mittaavat asioiden ymmärtämistä ja muistamista sekä tiedon hallintaa ja käsittelyä. Kuitenkin iso merkitys on oppilaan työskentelyllä; se kuinka huolellisesti koti- ja tuntitehtävät tehdään ja kuinka aktiivisesti oppilas osallistuu tunnilla käsiteltävään asiaan. Myös asenne ja yritteliäisyys otetaan arvioinnissa huomioon.  

 
Matemaattiset aineet 

Fysiikka ja kemia ovat kokeellisia luonnontieteitä, joissa arviointiin vaikuttaa summatiivisten kokeiden lisäksi erilaiset testit, projektit ja ryhmässä/yksin tehtävät arvioitavat työt. Aineen hallintaan oleellisena osana kuuluu kokeellinen työskentely, joka huomioidaan myös arvioinnissa. Työohjeiden noudattaminen, työturvallisuuden ylläpitäminen, välineiden oikeaoppinen käsittely, sekä yhteistyötaidot huomioidaan jokaisella oppitunnilla kokeellisia töitä tehdessä. Lisäksi havaintojen kirjaaminen ja tulosten tulkitseminen, sekä yhdistäminen opittuun teoriaan ovat arviointiin vaikuttavia tekijöitä. 

Matematiikassa arvioinnilla mitataan teorian ja sääntöjen hallintaa, niiden käyttöä perustehtävissä, sekä taitoa soveltaa uusia ja aiemmin opittuja sääntöjä eri tavoin asetetuissa tilanteissa. Osaamista mitataan pääasiassa testien ja summatiivisten kokeiden avulla. Oppitunneilla annettu näyttö, eli harjoittelu ja tehtävissä edistyminen huomioidaan myös kurssin arvioinnissa. Arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilasta sinnikkyyteen ja ajattelun taitojen kehittämiseen. 

Tietotekniikan arvioinnissa mitataan oppilaan kykyä ratkaista arkielämän ongelmia annettujen tietoteknisten työkalujen avulla. Arvosana määräytyy pääasiassa oppitunneilla tehtyjen tuotosten ja työskentelyaktiivisuuden perusteella. Arvioitavissa töissä mitataan oppilaan taitoa hallita erilaisia ohjelmistoja. Myös kokeita voidaan järjestää. 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin, joita ovat mm. kirjoitustyöt, kokeet, suulliset esitykset, kirjallisuustyöt ja ryhmätyöt. Nämä näytöt määrittävät arvosanan tason. Arvioinnissa otetaan huomioon myös tuntiaktiivisuus ja työskentely, jotka voivat nostaa tai laskea arvosanaa näyttöjen tasosta korkeintaan yhden arvosanan verran. 

Toinen kotimainen ja vieraat kielet 

Kielitaito koostuu kuullun- ja luetunymmärtämisestä sekä suullisesta ja kirjallisesta viestinnästä. Arviointiin vaikuttavat kaikki pidetyt kokeet ja testit, tuntityöskentely (esim. opetuksen seuraaminen, tuntitehtävien tekeminen, suulliset paritehtävät, ääntämisharjoitukset, ryhmätyöt, Classroom-tehtävät), kotitehtävistä huolehtiminen sekä asenne ja suhtautuminen oppiaineeseen. 

Taito- ja taideaineet 

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan osaamisesta.  

Arvioidaan oppilaan edistymistä käytännön toimintataidoissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa sekä tiedonhallintataidoissa. Taito- ja taideaineissa yhdistyy ilmiöiden teoreettinen ja käytännöllinen hallinta.  

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia ja sisältyy oppiaineen arvosanaan. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Liikunnassa työskentelyn arvioinnin kohteena on aktiivisuus, parhaansa yrittäminen, oman toiminnan ja tunneilmaisun säätely, reilun pelin pelaaminen sekä turvallinen ja asiallinen toiminta. Arvioinnissa otetaan huomioon myös se, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.