Palveluseteli lyhyesti = Euran kunta maksaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoidon kokonaan tai osittain perheellä ollessa asiakasmaksu.

Palvelusetelisääntökirja

Euran kunnan palvelusetelisääntökirja 1.8.2024 alkaen = PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

Palveluseteliin oikeutetut lapset

Asiakkaan asemaan sovelletaan varhaiskasvatuslakia sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatukseen oikeutetun lapsen vanhemmille tai muille huoltajille neuvontaa ja ohjausta heidän käytettävissään olevista varhaiskasvatuspalveluista. Ohjauksessa on selvitettävä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja tarjolla olevat vaihtoehdot sekä muut seikat, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Eurassa neuvonta ja ohjaus on keskitetty varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Palveluseteli voidaan myöntää Euran kunnan asukkaalle, joka muutoinkin olisi oikeutettu lakisääteiseen varhaiskasvatuspalveluun Euran kunnan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Kunta voi päättää harkintansa mukaan sopivasta tavasta järjestää asiakkaan palvelua. Palveluseteli on lapsikohtainen.

Myönnettyä palveluseteliä voidaan käyttää ainoastaan lakisääteisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevan lapsen varhaiskasvatuksen kustannusten korvaamiseen. Palvelusetelin saanut huoltaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Kunta tulkitsee sopimuksen olevan saman sisältöinen kuin huoltajien täyttämä hoitosopimus, mutta erillinen sopimus palvelusta edellytetään tehtäväksi kaikissa tapauksissa.

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy palvelusetelihakemuksen ja toimitetun hoitosopimuksessa määrittämän palvelutarpeen sekä lapsen iän, hoitoajan, perheen koon ja tulojen mukaan. Huoltajien maksettavaksi jää asiakasmaksu (omavastuuosuus), joka on palveluntuottajan perimän palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon erotus.

Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 12 § mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Lapsi ei voi saada samanaikaisesti varhaiskasvatuksen palveluseteliä ja olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia. Palvelusetelillä maksettu palvelut ei oikeuta kotitalousvähennykseen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu

Palvelusetelin hakemisen prosessi

Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä

Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään asiakassuhteeseen. Euran kunta päättää, mistä päivämäärästä alkaen palveluseteli myönnetään. Kiireettömissä sijoituksissa käytetään pääsääntöisesti 4 kuukauden järjestelyaikaa. Palvelun tuottaja voi halutessaan solmia asiakassuhteen tätä aikaisemmin, mutta kunnan rahoitus alkaa vasta palvelusetelipäätöksessä ilmoitetusta päivämäärästä alkaen. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy esiopetukseen.

Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Asiakkaalle toimitetaan kirjallinen päätös sähköisesti tai kirjeellä. Päätökseen tyytymätön asianosainen saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kysymys ei ole virka- ja työehtosopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta. Oikaisuvaatimus ohje on päätöksen ohessa ja se on tehtävä sivistyslautakunnalle kirjallisesti.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen palvelusetelillä, poistuu hänen mahdollinen hakemuksensa kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Perhe voi halutessaan jättää uuden hakemuksen kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tällöin perheen uuden varhaiskasvatushakemuksen järjestelyaika on 4 kuukautta.

Palvelusetelin voimassaolo

Palveluseteli tulee ottaa käyttöön (4) neljän kuukauden kuluessa sen myöntämisestä lukien tai se raukeaa. Jos palveluseteliä ei oteta neljän (4) kuukauden kuluessa käyttöön, tulee palveluseteliä hakea uudestaan palvelun aloittamiseksi. Palveluseteli astuu voimaan palvelusopimuksen mukaisena ensimmäisenä hoitopäivänä.

Jos lapsi ei käytä päivähoitopaikkaa 60 kalenteripäivään (ei koske kesäajan kuukausia: kesä-, heinä ja elokuu), oikeus palveluseteliin päättyy. Jos poissaolo jatkuu yli 60 kalenteripäivää, palvelusetelipäätös raukeaa ja palveluseteliarvon maksatus palvelun tuottajalle päättyy 60. kalenteripäivään. Palvelun tuottajan on ilmoitettava lapsen poissaolosta Euran kunnan sivistystoimen varhaiskasvatuksen toimistosihteerille, mikäli on oletettavissa, että lapsen poissaolo voi kestää yli 60 kalenteripäivää (ilmoitusvelvollisuus ei koske kesä-, heinä- ja elokuuta). Palvelun tuottajan on ilmoitettava perheelle, että perheen tulee hakea uudestaan palveluseteliä ja varhaiskasvatuspaikkaa.

Palvelusetelin voimassaolo päättyy, kun perheen ja palvelun tuottajan välinen palvelusopimus sanotaan kirjallisesti irti tai viimeistään lapsen aloitettua esiopetuksen. Tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi kirjallisesti palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle lapsen asiakassuhteen päättymisestä. Lisäksi palveluseteli voidaan katsoa loppuneen lapsen viimeiseen todelliseen läsnäolopäivään tai siihen verrattavaan päivään. Asiakassuhteen päättyessä palvelun tuottajalle maksetaan palvelusetelin arvo lapsen viimeiseen todelliseen läsnäolopäivään tai siihen verrattavaan päivään.

Palvelusetelin arvo 1.8.2024 alkaen

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan vähentämällä suurimmasta arvosta (jossa huomioitu mahdolliset kertoimet) asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Palvelusetelin arvo määritellään toimitettujen dokumenttien pohjalta.