EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, voimaan 25.5.2018 alkaen) tarkentaa henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Rekisteriseloste laaditaan  kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee mm. seuraavaa: mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Sinulla on oikeus käyttää tarkistusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja Sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että Sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita. 

Alla Euran kunnassa käytössä olevat lomakkeet, joita pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa täyttämään/tulostamaan:

Tarkastuspyyntö

Oikaisuvaatimus

Poistamisvaatimus

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

  • periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset
  • kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6.krs, 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800, 00521  HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja@om.fi