TE-palvelut 2024-uudistus liittyy edellisen hallituksen hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa.
TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin.
Eduskunta hyväksyi lakiesityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä 1.3.2023. Laki vahvistettiin 23.3.2023. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Järjestämisvastuu

Hyväksytyn lakiesityksen mukaan kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tai kunnalle. Kunnat, joiden työvoiman määrä ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itse.
Mikäli kunnan työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue. Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen kannalta toimiva alue sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskunta.
Kuntien on sovittava ja ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2023 mennessä työllisyysalueiden muodostamisesta sekä miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää. Työllisyysalueiden on myös toimitettava ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä suunnitelma, josta on käytävä ilmi:

  • laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
  • laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
  • toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
  • yhteistyötahot ja -muodot
  • työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
  • varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Valmistelu

Valtakunnallisesti TE-palvelujen siirtoa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.
Satakunnassa TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu on edennyt kaikkien kuntien hyvällä yhteistyöllä ja yksimielisellä päätöksellä maakuntaan päätettiin huhtikuussa perustaa kaksi (2) työllisyysaluetta. Valmistelua jatketaan Etelä-Satakunnan osalta kuntaryhmällä Rauma, Eura, Eurajoki, Huittinen ja Säkylä. Pohjois-Satakunnan työllisyysalueeseen kuuluvat Pori, Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen ja Ulvila.  Molemmilla alueilla otetaan käyttöön vastuukuntamalli ja vastuukunnat ovat Rauma ja Pori.
Etelä-Satakunnan valmistelutyöryhmässä on edustajia kaikista kunnista ja puheenjohtajana toimii Rauman kaupungin työvoimapäällikkö Teemu Niemelä. Euran kunnasta valmistelutyöryhmään kuuluvat hallintojohtaja Kari Kankaanranta ja työllisyyskoordinaattori Rami Heino.

Linkit