Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on: 

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn 
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä 
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin 

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on siis toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa. 

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan. 

Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin. 

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1 – 4 päivänä viikossa 3 – 24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuille on koottu tietoa alan ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.

Euran kunta järjestää yhteistyössä Harjavallan te-tston kanssa kuntouttavaa työtoimintaa, jonka tarkoitus on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny työ-, toimi- tai virkasuhdetta asiakkaan ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välillä. 

Euran kunnalla suurin osa kuntouttavasta työtoiminnasta toteutuu kunnan eri palvelualueiden yksiköissä, ja työtehtävät ovat henkilökunnan määrittämiä avustavia tehtäviä. Jokaiselle asiakkaalle työtehtävät, työpäivät ja työaika räätälöidään yksilöllisesti. Työtehtäviä määritettäessä otetaan huomioon asiakkaan osaaminen, oppimiskyky, fyysinen ja psyykkinen terveys, asiakkaan oma mielipide, kulkuyhteydet ja työpaikan tarpeet. 

Euran kunnassa toimii myös 2 työtoimintaryhmää, nuorten työpaja ja aikuisten työpaja. Nuorten työpaja on nimensä mukaan tarkoitettu pääasiassa alle 30-vuotiaille ja aikuisten työpaja yli 30-vuotiaille. Työtehtävistä suurin osa molemmille ryhmille tulee kunnan sisäisesti. Molemmissa ryhmissä asiakkaita on kerrallaan 10 – 15 ja molemmilla on omat toimitilat ja henkilökunta.