Kuntouttavan työtoiminnan sisältö
Kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen kuuluu henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä sisältöjä. Palveluun voi kuulua yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa, jota voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Palveluun tulee sisältyä aina henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus, jota annetaan henkilökohtaisesti tai ryhmässä toteuttaen.

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava yhteen henkilön mahdollisesti tarvitsemien muiden sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, julkisten työvoimapalvelujen sekä muiden palvelujen ja tukitoimien kanssa.

Jakson täytyy olla vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta pitkä.  Asiakas voi olla peräkkäin monilla kuntouttavan työtoiminnan jaksoilla. Kun kuntouttavaa työtoimintaa on kestänyt 3-24 kuukautta, asiakas, TE-toimisto, hyvinvointialue ja kunta voivat tarpeen mukaan sopia uudesta jaksosta. Uusien jaksojen minimipituus on myös kolme kuukautta. Kun asiakas on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa 24 kuukautta, täytyy aktivointisuunnitelma tarkistaa. Jos kuntouttavan työtoiminnan kesto muuttuu merkittävästi, aktivointisuunnitelma pitää uudistaa. 

Kuntouttavan työtoiminnan päivä on vähintään neljän ja enintään kahdeksan tunnin mittainen. Matkat eivät kuulu tähän aikaan.

Työtoimintaa pitää olla vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä viikossa. Viikossa kuntouttavan työtoiminnan tunteja saa olla enintään 32.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalla on oikeus pitää taukoja samalla lailla kuin työsuhteisilla työntekijöillä.

Päivittäinen ja viikoittainen kesto voi vaihdella kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana. Alkuvaiheessa työtoiminnan päiviä voi olla vähemmän ja muita palveluita enemmän. Kun asiakkaan valmiudet paranevat, työtoiminnan päiviä voidaan lisätä.

Aktivointisuunnitelma
Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa, jonka laadintaan asiakkaan lisäksi osallistuvat te-palvelujen asiantuntija ja hyvinvointialueen sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä.
Aktivointisuunnitelma täytyy tehdä työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle, jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana tai joka on saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa tai jolle on tehty työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Aktivointisuunnitelma täytyy tehdä työttömälle 25 vuotta täyttäneelle asiakkaalle, jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä tai joka on työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan jälkeen saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
Jos asiakas saa työttömyysetuutta, TE-toimisto aloittaa suunnittelun. Jos asiakas saa toimeentulotukea, hyvinvointialue käynnistää suunnittelun.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu ja tuottaminen
Kunnat olivat vastuussa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vuodesta 2001 alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta alkaen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialue voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia sitä sopimukseen perustuen muilta palveluntuottajilta.
Kunta, kuntayhtymä, valtio, säätiö, yhdistys tai uskonnollinen yhteisö voi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Euran kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus Satakunnan hyvinvointialueen kanssa kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta.

Eurassa kuntouttavaa työtoimintaa tuottaa kunta, hyvinvointialue ja yhdistykset.
Euran kunta tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa kunnan eri palvelualueiden yksiköissä ja nuorten työpajalla.

Hyvinvointialue tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa aikuisten työpajalla ja omissa yksiköissään. Yhdistykset tuottavat kuntouttavaa työtoimintaa omien resurssiensa mukaan omassa toiminnassaan. Kuntouttavaa työtoimintaa tuotettaessa pitää jokainen asiakas ottaa huomioon yksilönä ja hänelle pitää sopia aina erikseen työtehtävät, työpäivät ja työaika. Työtehtäviä määritettäessä otetaan huomioon asiakkaan osaaminen, oppimiskyky, fyysinen ja psyykkinen terveys sekä asiakkaan oma mielipide, kulkuyhteydet ja työpaikan tarpeet. 

Jos kiinnostuit kuntouttavasta työtoiminnasta, niin ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä mahdollisuutesi osallistua palveluun.