Palkkatuki
Oletko ollut pitkään työttömänä? Onko osaamisessasi puutteita tai haittaako sairaus tai vamma sijoittumistasi työelämään? Palkkatuki on yksi mahdollisuus parantaa työllistymistäsi avoimille työmarkkinoille.

TE-palvelut voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön
palkkakustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen. TE-palvelut harkitsevat aina tapauskohtaisesti milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa.
Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, muun muassa yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset ja myös valtion virastot ja laitokset.
Työntekijälle maksetaan työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työsopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.
Palkkatukipäätös pitää aina olla tehtynä ennen työsuhteen aloittamista; tukea ei voida myöntää jälkikäteen. Palkkatukea ei voida myöntää esimerkiksi silloin, jos työnantaja on lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitä tuotannollistaloudellisista syistä viimeisen 12 kuukauden aikana samoista tehtävistä.

Velvoitetyöllistäminen
Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan on tietyin ehdoin tarjottava työtä yli 57-vuotiaille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61-vuoden ikää.
Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.
TE-toimisto tiedustelee työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeutensa, TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen kunnan työllisyyspalveluihin. Työllisyyskoordinaattori on yhteydessä työllistettävään henkilöön, kutsuu hänet haastatteluun ja etsii  kunnan organisaatiosta työpaikan, joka parhaiten sopii henkilön osaamiselle ja työkyvylle.

Palkkatukiuudistus
Uudistetun palkkatukilainsäädännön (1.7.2023) tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja lisätä tuen käyttöä yrityksissä.
Jatkossa palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti viideksi (5) tai kymmeneksi (10) kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta.
Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa aina 50 % ja alentuneen työkyvyn perusteella 70 %. Työantajan sivukuluja tai lomarahaa ei enää huomioida kuluina.
Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki, joka myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tätä tukea maksetaan 70 % palkkakustannuksista enintään kymmenen (10) kuukauden ajalta.

Lisätietoa palkkatuesta ja velvoitetyöllistymisestä antaa
Rami Heino
työllisyyskoordinaattori
044 422 4023
rami.heino@eura.fi