Euran kunnanhallitus nimesi Euran kunnan vanhusneuvoston kuluvalle valtuustokaudelle 28.2.2022 § 67:

Eläkeliitto Kiukainen jäsen Matti Henell, varajäsen Markku Anttila

Eläkeliitto Eura jäsen Raimo Hanniala, varajäsen Aino Toivonen

Kauttuan Tehtaitten Eläkeläiset ry jäsen Pirjo-Leena Antonen, varajäsen Seija Leino

Euran Eläkkeensaajat ry jäsen Vuokko Salmi, varajäsen Liisa Nurminen

Eura Säkylä Köyliö eläkeläiset ry jäsen Tuomo Viitahalme, varajäsen Heimo Juhola

Kiukaisten kansalliset seniorit ry jäsen Marja Rautala, varajäsen Erkki Maula

Euran seniorit ry jäsen Paavo Mälkiäinen, varajäsen Eino Hirvelä

Seurakunta jäsen Marita Pihlajamäki, varajäsen Mari Vuorinen

Vanhusneuvoston ensimmäinen kokous oli 14.3.2022. Vanhusneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Matti Henellin ja varapuheenjohtajaksi Seija Oittisen. Lisäksi vanhusneuvosto käsitteli kunnanhallituksen pyynnöstä muutoksia toimintasääntöönsä ja esitte siihen muutoksia, jotka kunnanhallitus hyväksyi 28.3.2022 § 102.

Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat

Vanhusneuvoston toimintasääntöön pääset tutustumaan tästä:

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtaja Kari Kankaanranta (kari.kankaanranta@eura.fi / 044 422 4020).

Euran valtuusto päätti 14.2.2022 § 8, että vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa kunnanhallitus ja edelleen hallinto- ja vetovoimapalveluiden palvelualue.

Kuntalain 27 § mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävät ja tarkoitus

  1. edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  2. pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävään työhön ja ennaltaehkäisemään ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta
  3. pyrkiä edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
  4. seurata ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
  5. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
  6. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille kunnan ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä ja seurata niiden käsittelyä kunnan elimissä. Vanhusneuvosto seuraa kunnan päättämän peruspalvelusuunnitelman toteutusta.
  7. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus
  8. hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
  9. on seurata vanhusneuvostoista säädettävän ja voimaantulevan lain periaatteiden toteutumista. Laki edellyttää, että kunta ottaa vanhus- neuvoston mukaan kaikkien ikääntyneitä koskevien asioiden ja toimenpiteiden valmisteluun.