Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena lähimmälle hallinto-oikeudelle. Päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös alkuperäiseen päätökseen tyytyneellä asianosaisella tai kunnan jäsenellä.

Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteilla eli kun

1)     päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2)     päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3)     päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu.

katso myös www.suomi.fi