Mikä vanhusneuvosto on?

Vanhusneuvosto on kaikkien ikäihmisten edustaja Euran kunnassa. Vanhusneuvosto on myös kunnassamme toimiva vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asia jo suunnitteluvaiheessa. Neuvoston asema perustuu vanhuspalvelulakiin. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja ikääntyneistä ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa ja osallistuu niiden tiedottamiseen. Vanhusneuvosto toimii Euran ikäihmisten edunvalvojana. Jokaisella +65-vuotiaalla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneet väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vanhusneuvosto pyrkii lisäämään vuorovaikutusta eri-ikäisten kesken sekä vahvistamaan sukupolvien välistä yhteistyötä. Vanhusneuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi. Vanhusneuvosto on euralaisten eläkejärjestöjen ja muiden seniori-ikäisten yhteistyöelin. Vanhusneuvoston kautta seniori-ikäiset ovat tervetulleita ideoimaan ja tekemään Eurasta entistäkin viihtyisämpää asuinpaikkaa myös senioreille.