Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat: 

  1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva 
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuksella, joka palautetaan hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Hoidon tarve ja hoidon sitovuus arvioidaan kotikäynnillä. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä. 

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- tai palvelusuunnitelmassa (Laki omaishoidontuesta 1.1.2006). 

Omaishoidontukeen on jatkuva haku. Omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio maksetaan hoitajalle. Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa. Omaishoidontuen suuruus riippuu siitä miten sitovaa ja vaativaa hoito on. 

Omaishoidontukihakemuksen löydät täältä