https://tukeakotiin.fi/

Kotihoito 

Meillä Eurassa kotihoidon toiminta-ajatuksena on taata yhdessä asiakkaiden, heidän omaisten ja yhteistyötahojen kanssa turvallinen selviytyminen elämän eri tilanteissa. 

Kunnallisen kotihoidon tarkoituksena on kodinhoitoavun järjestäminen vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille heidän kodeissaan. 

Tavoite on, että ihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä. Kotona asumisen tukena voidaan käyttää erilaisia teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi videoyhteyttä, jolloin omainenkin voi olla kuvayhteydessä läheiseensä.

Asiakkaan avuntarpeen määritys selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa ja kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. 

Kotihoito on maksullista palvelua. 

Lyhytaikaishoito 

Lyhytaikaishoito (ns. intervallihoito) on yksi ikäihmisten kotona asumista tukeva palvelu. Lyhytaikaishoidossa asiakas asuu pääsääntöisesti omassa kodissaan, mutta on ennalta sovitun ajan palvelukodissa tai perhehoidossa. Hoitojaksot voivat olla säännöllisiä (esim. kerran kuukaudessa tapahtuvia) tai kertaluontoisia (esim. tapaturman jälkeinen kuntouttava hoitojakso). Lyhytaikaishoidon myöntäminen perustuu aina harkintaan ja niitä voidaan myöntää esimerkiksi kuntoutumiseen tai sosiaalisista syistä. Lyhytaikaishoito on myös yksi omaishoidon tuen palveluista, joilla mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien pito. 

Lyhytaikaishoitoa järjestetään perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan tarpeen ja hoitoisuuden mukaisesti. Hoitojakson pituus vaihtelee muutamasta päivästä keskimäärin viikkoon.