Lastenvalvoja hoitaa isyyden ja äitiyden selvittämiseen liittyviä asioita sekä avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvissä asioissa. Lastenvalvoja vahvistaa sopimukset, mutta ei määrää sopimusten sisällöstä.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen asioista, ne voidaan ratkaista käräjäoikeudessa, jos jompikumpi vanhemmista hakee päätöstä sieltä. Tuomioistuin voi tässä yhteydessä pyytää olosuhdeselvitystä sosiaaliviranomaiselta.

Vanhemmat asioivat lastenvalvojan luona yleensä yhdessä. Mikäli toinen vanhempi asuu toisella paikkakunnalla, asia voidaan hoitaa virkateitse yhteistyössä toisen kunnan lastenvalvojan kanssa. Lastenvalvojalla on puhelinaika ja vastaanotolle tullaan ajanvarauksella. Lastenvalvojalle voi lähettää yleisiä kysymyksiä myös sähköpostin kautta.

Lastenvalvojan palvelujen käyttäminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Isyys

Kun lapsen vanhemmat eivät ole lapsen syntyessä avioliitossa, isyys on erikseen tunnustettava ja vahvistettava. Isyyden tunnustamisen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto . Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsi kuuluu isänsä sukuun ja hänelle tulee perintöoikeus isän puoleisiin sukulaisiin. Lisäksi isälle tulee elatusvelvollisuus lapseen. Kun isyys on vahvistettu, lapselle voidaan mm. antaa isän sukunimi.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsen yhteishuoltajuudesta sekä mahdollisesta elatussopimuksesta. Jos isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää raskausaikana neuvolassa, tulee isyyden vahvistamisen yhteydessä myös tunnustajasta lapsen huoltaja.

Digi- ja väestötietovirasto ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista kotikunnan lastenvalvojalle. Jos isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana, lähettää lastenvalvoja äidille ajanvarauksen asian selvittämistä varten. Lastenvalvoja huolehtii isyysasiakirjat vahvistettavaksi Digi- ja väestötietovirastoon.

Vanhempien tulee saapua lastenvalvojan luo yhdessä. Mukana on oltava henkilöllisyystodistukset.

Mikäli isyys on epäselvää, siitä voi isyyden selvittämisen yhteydessä varmistua maksuttomalla oikeusgeneettisellä tutkimuksella. Asianosaiset ottavat näytteet itseltään ja lapselta lastenvalvojan valvonnassa. Tutkimuksen suorittaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL. Tulos lähetetään lastenvalvojalle, joka antaa sen tiedoksi vanhemmille. Myöhemmin tehtävät isyystutkimukset asianomaiset kustantavat itse.

Lastenvalvoja hoitaa myös äitiyslain mukaiset äitiyden tunnustamiseen ja selvittämiseen liittyvät asiat.

Elatus-, huolto- ja tapaamissopimus

Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan vanhempien maksukyvyn mukaan 18 ikävuoteen saakka. Opiskelun perusteella elatusvelvollisuus voi jatkua tämän jälkeenkin. Erossa asuva vanhempi maksaa osuutensa lapsen elatuksesta elatusapuna toiselle vanhemmalle. Erääntyvälle elatusavulle lasketaan korkolain mukainen viivästyskorko. Elatusavut ovat indeksisidonnaisia (laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin). Indeksikorotukset koskevat kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Elatussopimuksen tekemistä varten laaditaan elatusapulaskelma vanhempien tulojen ja menojen perusteella. Lastenvalvojalle tulee toimittaa laskelman tekemistä varten varallisuusselvitys, tositteita tuloista ja menoista sekä viimeisin verotuspäätös. Varallisuusselvityslomakkeen löydät täältä.

Vanhemmilla on elatusasioissa sopimusvapaus. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli se on kohtuullinen.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huolto pitää sisällään lapsen hoidon, huolenpidon ja kasvatuksen. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempansa välillä. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista. Erotilanteessa vanhemmat voivat laatia lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja yhteydenpidosta muualla asuvaan vanhempaan.

Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus molempiin vanhempiinsa ja saada vanhemmuutta molemmilta vanhemmiltaan.

Elatustuki

Kela voi maksaa elatustukea, jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos vahvistettu elatusapu on pienempi kuin elatustuki elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole.

Elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Elatustuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.