15.2.2021

Hinnerjoen ja Honkilahden koulujen hallinnolliseen yhdistämiseen ei ryhdytä

Kunnanhallituksen päätöksentekoa kuvaava kuvituskuva, jossa aiheena on puheenjohtajan nuija.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Hinnerjoen ja Honkilahden koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä lukuvuoden 2021­2022 alusta lukien ja totesi, ettei koulujen hallintojen yhdistäminen tässä vaiheessa ole ajankohtaista.

Sivistyslautakunta totesi omassa lausunnossaan, että saadun selvityksen
perusteella on tarkoituksenmukaista käsitellä koulujen hallinnollista
yhdistämistä ja tehdä siihen liittyviä päätöksiä mahdollisen
kouluverkkoselvityksen yhteydessä.

Kunnanhallitus jätti tutkimatta oikaisuvaatimuksen koskien kunnanjohtajan viranhaltijapäätöstä (7.12.2020 § 57) Mannilan kalasataman vuokraamisesta ammattikäyttöön.
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös koskee vain asian valmistelua. Kalasataman vuokraamisesta päätetään myöhemmin. Kuntalain 136 § mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikaisuvaatimuksen tehneiden kanssa on neuvoteltu määräaikaisesta ja talvikautisesta vuokrasopimuksesta kalasatamatilojen käytöstä 1.2.2021 lukien jäiden lähtöön saakka.
Samaan aikaan neuvottelut oikaisuvaatimuksen tehneiden kalastajien ja kolmen ammattikalastajan (I­-ryhmä) kanssa ovat edenneet vaiheeseen, mikä mahdollistaisi kalasataman pitkäaikaisen ja samanaikaisen vuokraamisen edellä mainittujen sekä I­-ryhmän ja II-­ryhmän kalastajille.
Em. kalastajat ovat yhdessä esittäneet, että kalasataman vuosivuokraa ei korotettaisi 1500 eurosta noin 4000 euroon. Kalastajien määrä nousisi arviolta 10 ­-11:een ja vuosivuokra olisi yhtä kalastajaa kohden 400 euroa/vuosi.
Kunnan tehtävänä ei ole taloudellisesti tukea suoraan yritystoimintaa vaan
luoda toimivat puitteet ja edellytykset yrittämiselle. Vuokran suuruudesta
päätetään neuvottelujen jälkeen tehtävässä vuokrasopimuksessa.

Euran kunnan vuoden 2021 talousarvion rahoituslaskelmassa on toiminnan ja investointien rahoittamiseksi kirjattu pitkäaikaisten lainojen lisäyksiä 10 milj. euroa, jolla muutetaan kunnan lainasalkun rakennetta ja mm. vähennetään lyhytaikaisen lainan määrää.
Kunnanhallitus päätti irtisanoa Handelsbankenin 4 miljoonan euron
lainan. Samalla kunnanhallitus päätti kilpailuttaa 10 miljoonan euron ja
10 vuotisen tasalyhenteisen talousarviolainan.
Tarjoukset voi tehdä myös 10 miljoonaa euroa pienemmästä lainaerästä. Tarjoukset lainoista pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 26.2.2021 kello 15.00 mennessä. Tarjoukset pyydetään seuraavilta rahoituslaitoksilta: Kuntarahoitus, Nordea, Danske Bank, Euran Osuuspankki, Handelsbanken ja Aito Säästöpankki.

Kunnanhallitus lähetti kaavatoimikunnan peustamista koskevan SDP:n valtuustoaloitteen kuntajohtamisen alueelle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus lähetti vasemmistoliiton jättämän valtuustoaloitteen, joka koskee ympäristöohjelman laatimista, johtoryhmän valmisteltavaksi.

Kokoomuksen valtuustoaloite uimalippujen jakamisesta lapsille sekä uimahallin sunnuntaiaukiolosta lähetettiin sivistystoimen palvelualueelle
valmisteltavaksi.

Ari Reunasen valtuustoaloite kuvauksen järjestämisestä Euran kouluissa ja
päiväkodeissa lähetettiin marraskuussa sivistystoimen palvelualueelle
valmisteltavaksi. Sivistyslautakunta päätti,että asiaa selvitetään toimintakauden 2022­-2023 lopulla uudelleen.
Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn valtuustolle tiedoksi sekä ehdottaa, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus hyväksyi Janne Ketolan 14.000 euron ostotarjouksen Raakkuunjärvi -­nimisestä tilasta (50­436­27­0).
Tilan kokonaispinta-­ala on 22,35 hehtaaria, josta vesipinta-­ala on 18,715 ja maapinta­-ala 3,635 hehtaaria.
Ketola suunnittelee käynnistävänsä kehityshankkeen, jonka puitteissa on tarkoitus selvittää ja kokeilla tilalla sijaitsevan pienen Raakkuunjärven osalta pohjasedimentin poistoa ja hyödyntämistä kasvualustatuotannon raaka-­ainee na. Raakkuunjärvessä on hänen mukaansa kasvualustatuotannossa hyödynnettävissä olevaa pohjasedimenttiä arviolta 100 000 -­ 200 000 m3.
Mikäli poistettavaa pohjasedimenttiä on hänen mukaansa mahdollista hyödyntää kannattavasti kasvualustatuotannon raaka-­aineena, avaa tämä
tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia melko mittavallekin järvien
kunnostukselle Länsi­-Suomen alueella, johon puutarhatalouden kasvualustatuotanto on Suomessa hänen mukaansa keskittynyt.

Kunnan myydessä Raakkuunjärven­tilan, on metsästysoikeudesta sopiminen uuden omistajan ja Panelian metsästysseuran välinen asia. Ostajan ja metsästysseuran kanssa on sovittu, että ne allekirjoittavat metsästyssopimuksen ennen mahdollista kunnan ja Janne Ketolan välistä kiinteistökauppaa Raakkuunjärvestä.

Kunnanhallitus päätti julistaa kylätoiminta­ ja vetovoimaisuutta lisäävän toiminnan avustukset haettaviksi 31.3.2021 kello 15.00 mennessä ja päättää
hakuajan jälkeen avustuksien jaosta. Avustukset maksetaan kuitteja vastaan.

Kunnanhallitus hyväksyi kulttuuripalveluiden avustusten jakotapa seuraavaksi:
­ – avustukset ovat kohdeavustuksia ja ne maksetaan kuitteja vastaan
­ – avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille sekä yksittäisille
taiteenharjoittajille
– Kunnanhallitus päätti ilmoittaa avustukset haettaviksi 31.3.2021 kello 15:00 mennessä ja päättää hakuajan jälkeen avustusten jaosta. Avustukset
maksetaan tositteita vastaan.

Kunnanhallitus hyväksyi Euran kunnan ja Suomen Kuntaliitto ry:n välisen sopimuksen kehyskuntaverkostotyön organisoinnista ja verkostotyöstä syntyvien kustannusten kattamisesta.
Kuntaliitto tarjoaa osana kuntien jäsenmaksua verkoston käyttöön verkostotyön hoitamista varten koordinaattorin työpanoksen. Verkoston jäsenkunnat rahoittavat verkostotyöstä aiheutuvat juoksevat kustannukset kuten tilaisuuksien käytännön järjestelyihin liittyvät kulut. Verkoston jäsenet ovat keskenään sopineet vuotuiseksi rahoitusosuudeksi 1 000 € (ALV 0%). Kuntaliitto laskuttaa rahoitusosuuden yhdessä erässä kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron Nelli Nurmiselle keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen.

Kunnanhallitus vahvisti Euran kunnan seuraavat vuosittaiset maksuosuudet liittyen Pyhäjärvi-­instituutin toimintaan:
­ – Pyhäjärvi­-instituutin perusrahoitusosuus 100 000 euroa (2020­2022)
­ – JOKI-ohjelma 40 000 euroa (2017­2021)
­ – Pyhäjärven suojeluohjelma 45 000 euroa (2021­2027)

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Pyhäjärven suojeluohjelman 5. toimintakaudesta (2021­2027).
Rahoittajat voivat halutessaan vetäytyä sopimuksesta ilmoittamalla siitä Pyhäjärven suojeluohjelman ohjausryhmälle, jota Pyhäjärvi­-instituutti koordinoi. Sopimus kuitenkin sitoo rahoittajan ilmoitusvuoden loppuun saakka.

Kunnanhallitus asetti yksimielisesti kuntavaaleja 2021 varten seuraavat jäsenet ja varajäsenet vaalitoimikuntaan:
Jäsenet
pj. Erja­Riitta Holmsten­-Sarasvirta
vpj. Anja Silvanto
Tuomo Viitahalme
Varajäsenet
Markku Anttila
Tellervo Peltola
Maija Nurmi
Kari Toivonen

Kunnanhallitus asetti kuntavaaleja 2021 varten kuhunkin varsinaisen
vaalipäivän äänestyspaikkaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Eura:
Jäsenet
pj. Seppo Laine
vpj. Tuire Saine
Marke Arvola
Seppo Juhola
Sirkku Tommila
Varajäsenet
Hannu Vahanen
Raija Junnila
Olli Lamminaho
Pekka Luusalo
Maarit Junnila

Kauttua:
Jäsenet

pj. Ville Helander
vpj. Markku Leino
Tuula Polvi
Tarja Ala­Hakula
Raija Vinho
Varajäsenet
Kirsti Arvola
Teija Salminen
Juha Lähteenoja

Kiukainen:
Jäsenet

pj. Pirjo Henell
vpj. Miika Virta
Jari Ruski
Arto Simberg
Tuija Jokinen
Varajäsenet
Lauri Rannikko
Johanna Perttu
Leevi Ranne

Panelia:
Jäsenet

pj. Miia Simberg
vpj. Tapio Heikkilä
Jari Seppälä
Tommi Pelkonen
Susanna Lilja
Varajäsenet
Teemu Salonen
Mari Anttila
Ari Anttila

Honkilahti:
Jäsenet

pj. Anne Niemi
vpj. Reijo Arvola
Johanna Toivonen
Tuula Aaltonen
Kalle Lammela
Varajäsenet
Päivi Rekola
Joona Sukari
Niina Kallio
Hannu Aalto

Hinnerjoki:
Jäsenet

pj. Jaakko Kreula
vpj. Harri Heikkilä
Simo Koivunen
Outi Kortelainen
Arja­Liisa Lamminen
Varajäsenet
Anni Inkinen
Veikko Ojala
Raimo Vainio

Takaisin listaukseen