Vammaispalveluja toteutetaan 1.1.2022 alkaen yhteistyössä Euran ja Säkylän kuntien kesken. Erilaisia vammaispalveluja järjestetään kattavasti kuntien omana toimintana, joita täydennetään ostopalveluilla. Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea vammaisen itsemääräämisoikeutta ja mahdollisimman omannäköisen elämän toteutumista.

Vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut ja tukitoimet

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Lähtökohtana on vamman tai sairauden aiheuttama tarve.

Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki määrittävät kunnan velvoitteita palvelujen toteuttamisessa. Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään aina palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Päätökset palveluista tehdään erikseen. Lisäksi kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO).

Vammaishuollon palveluista osa on sellaisia palveluja, joihin kunnalla on lain mukaan erityinen järjestämisvelvollisuus ja osa on määrärahasidonnaisia palveluja, joita voidaan myöntää palveluun varattujen määrärahojen puitteissa. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

  • Kuljetuspalvelu
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Palveluasuminen
  • Kuntoutusohjaus
  • Sopeutumisvalmennus
  • Henkilökohtainen apu
  • Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • Omaishoidontuki

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kaikille euralaisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen suunnattua palvelua. Kuntoutusohjaus on asiakaslähtöistä ja yksilöllisesti määriteltyä tavoitteellista toimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisen elämän tukeminen, omatoiminen selviytyminen, toimintamahdollisuuksien tukeminen ja arkielämän sujuvuus. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa sovitaan kuntoutusohjauksen tarpeesta ja konkreettisista tukitoimista. Ohjaus ja tuki voi olla esim. palvelujen kartoittamista ja kohdentamista, kommunikoinnin ja sitä tukevien menetelmien kokeilua ja harjoittelua, yhdyshenkilönä toimimista asiakkaan verkostojen välillä, tiedottamista eri palveluista ja itsenäistymisen tukemista. Kuntoutusohjaaja on vammaisten ja heidän perheitten tarpeiden ja toiveiden kuuntelija, joka on mukana kehittämässä vammaispalveluja tarkoituksenmukaiseksi.

Vammaishuollon työryhmä

Moniammatillinen vammaishuollon työryhmä käsittelee vammaishuollon asiakkaiden palvelukokonaisuuksia silloin, kun niissä on erityisiä haasteita. Tavoitteena on asiakaslähtöisyys, jonka pohjalta työryhmä suosittaa asiakkaalle sopivan palvelumuodon ja suosituksen pohjalta tehdään tarvittaessa viranhaltijapäätös. 

Työryhmään kuuluu sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajat, kuntoutusohjaaja, toimintakeskuksen vastaava ohjaaja sekä asumispalvelujen esimiehet. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan myös muita asiantuntijoita. Sekä Eurassa että Säkylässä on omat työryhmät kunkin kunnan asiakkaita varten.

Vammaisneuvoston toimintaan pääset tutustumaan tästä linkistä