19.4.2021

Yrjö ja Hanna Säätiö suunnittelee uuden senioritalon rakentamista

Kunnanhallitus hyväksyi Euran kunnan ja Yrjö ja Hanna Säätiön välillä uudistetun vuokrasopimuksen koskien 5 090 m2:n suuruista määräalaa kiinteistöstä Rakkaus (50-405-1-639), jonka vuosivuokra on 1710,60 euroa ja vuokra-aika 20.4.2021 – 19.4.2071.

Samaan asiaan liittyen kunnanhallitus hyväksyi Euran kunnan ja Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy:n välille laaditun vuokrasopimuksen määräalan vuokraamisesta ja kaksi hallinnanjakosopimusta kahden tontin yhteisomistussuhteesta:

 1. Vuokrasopimus koskien Silmäruoho-nimisen kiinteistön 590 m2:n määräalan vuokraamista 50 vuodeksi 1.180 euron vuosivuokraa vastaan,
 2. hallinnanjakosopimus koskien Rakkaus-nimistä kiinteistöä, josta kunta omistaa 5090/5746 suuruisen määräosan ja Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy omistaa 656/5746 suuruisen määräosan.
 3. hallinnanjakosopimus koskien Silmäruoho-nimistä kiinteistöä, josta kunta omistaa 3219/5248 suuruisen määräosan ja Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy omistaa 2029/5248 suuruisen määräosan.

Määräosien ostaminen mahdollistaa uuden senioritalon rakentamisen ja
sen kytkemisen Palvelukoti Eurakodin rakennukseen.

Kunnanhallitus hyväksyi Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelman
muutokset, koko hanketta sitovan tilaohjelman sekä hankintaa ohjaavat pohja- ja asemapiirustukset.

Päivitetyn tilaohjelman mukaan oppimiskeskukseen sijoittuvat edelleen
aiemman hankesuunnitelman mukaisesti päiväkoti Viuhulan korvaavat kaksi päivähoitoryhmää (3–5 v/21 lasta ja 1–5 v/12–16 lasta), purettavaksi
suunnitellusta puukoulusta siirtyvät esiopetukset tilat ja kaksi perusopetuksen luokkatilaa sekä oppilashuollon tilat ja koulun henkilökunnan sosiaalitilat.

Luokkasiivessä oleva oppiaulaa voidaan hyödyntää esim. iltaisin
kokoontumistilana ja terveydenhoitajan tilaa voidaan tarvittaessa hyödyntää neuvolatoimintaan. Oppimiskeskuksen laajennuksen päivitetyn
hankesuunnitelman mukainen hyötyala on yhteensä n. 700 m2 (aiemmassa suunnitelmassa 773 m2) ja kokonaishuoneala 890 m2 (aiemmin 956 m2).

Laajennus on tarkoitus toteuttaa talousarviopäätöksen mukaisesti
siirtokelpoisena tilana. Rakennuksen käyttöikätavoite on 30 vuotta ja sen
tulee olla edelleen siirrettävissä. Rakennuksen vuokra-aika on 10 vuotta,
jonka jatkamisesta / tilan lunastamisesta pysyvästi tehdään erillinen päätös
vuokrakauden lopussa.

Rakennuksen tulee täyttää pysyvälle rakennukselle
asetetut rakentamismääräykset mm. U-arvojen ja ilmanvaihdon osalta.
Energiatehokkuuden (E-arvo) tulee olla vähintään luokkaa B ja
sisäilmaluokan S2 / hyvä sisäilmasto. Käytettävien pintamateriaalien tulee olla päästöttömiä (M1) ja tilojen äänitasojen tulee olla asetettujen määräysten ja ohjeiden mukaisia.

Laajennusosan lämmönjako toteutetaan lattialämmityksellä. Koulu on liitetty aluelämpöön, jonka riittävyys laajennusosa huomioiden ja mahdolliset vaihtoehtoiset lämmöntuotantotavat selvitetään kevään 2021 aikana.

Tarkemmat tilavaatimukset on määritetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Alustava arvio vuokratilojen aiheuttamista vuosikustannuksista on 150 000
–200 000 €/vuosi. Tilojen on tarkoitus olla käytössä viimeistään joulukuun
2021 lopussa.

Vanhan osan vesikaton korjaustyön suunnittelu on käynnissä ja hanke on
tarkoitus toteuttaa kesän 2021 aikana. Oppimiskeskuksen rakentaminen
edellyttää myös tilamuutoksia tässä vuonna 1980 valmistuneessa
alkuperäisessä rakennusosassa.

Liikuntatilojen pesu- ja pukuhuonetilat on korjattava perusteellisesti ja nykyinen jakelukeittiö yhdistetään sisääntuloaulaan, joka järjestellään uudelleen yhdistämään laajennusosa nykyiseen rakennukseen. Uusi jakelukeittiö rakennetaan erityisopetuksen tilojen paikalle ja vanha opettajanhuone kunnostetaan erityisopetuksen käyttöön.
Näiden peruskorjattavien tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä
n. 230 m2. Lisäksi vanhan osan muissa tiloissa joudutaan uusimaan
teknisiä järjestelmiä ja samalla on perusteltua tehdä pintakorjaus tiloissa.
Koko peruskorjauksesta laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja
vaiheistusehdotus syksyn 2021 aikana ja siitä tehdään erilliset päätökset
talousarviovalmistelun yhteydessä.

Kunnanhallitus hyväksyi ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 130 000 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan koskien Kauttuan koulun liikuntasalisiiven korjaustöitä.
Kunnanhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan.

Korjaustyöt pitävät sisällään seuraavat asiat:

– Liikuntasaliosan lattiarakenteet ja näyttämö puretaan täytteineen
kiviainespinnoille asti ja pinnat puhdistetaan. Tiloihin rakennetaan
uudet lattiarakenteet.
– Kaikki rakenteet tiivistetään.
– Liikuntavälinevarastoon sijoitetaan tuolivarasto ja näyttämön tilalle
sijoitetaan varastotila.
– IV-koneelle kunnostetaan tila entiseen projektorihuoneeseen.
– Ikkunat ja apukarmit uusitaan.
– Sisäovet uusitaan pääosin.
– Patterisyvennysten vaurioituneet materiaalit poistetaan ja syvennykset
kunnostetaan.
– Yläpohjan vanhat eristeet poistetaan ja asennetaan uudet eristeet.
– Vanha vesikate puretaan ja tilalle asennetaan uusi saumapeltikate
aluskatteella. Katolle lisätään määräysten mukaiset kattoturvatuotteet.
Vesikaton uusinta tehdään sääsuojassa.
– Kaikki pintarakenteet kunnostetaan / uusitaan sekä liikuntasalivarusteet
uusitaan tarvittavilta osin.
– Tilaan rakennetaan uusi tulo-poisto ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.
– Lämmityspatterit termostaatteineen ja niille tuleva runkolinja uusitaan.
– Sähköasennukset uusitaan pääosin. Hyödynnetään nykyisiä laitteistoja
soveltuvilta osin.

Rakennusurakkatarjouksen mukainen tarkennettu kustannusarvio ylitti
hankkeelle hyväksytyssä talousarviossa varatun määrärahan.
Kustannusarvio on nyt seuraava:

 • rakennusurakka 345 000 €
 • LVIS-työt 80 000 €
 • lisä- ja muutostyöt noin 8 % 25 000 €
 • suunnittelu- ym. kustannukset 30 000 €
  Yhteensä 480 000 €
  Pääosa määrärahaylityksestä selittyy alkuperäiseen suunnitelmaan
  kuulumattomalla rakennusosan vesikaton uusimistarpeella.

Kunnanhallitus hyväksyi ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 100 000 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan koskien lukion vanhan osan peruskorjausta.
Kunnanhallitus myönsi hankkeelle aloitusluvan.

Hanke pitää sisällään seuraavat korjaukset:
– Julkisivujen ulkokuoren korjaus (uusi eriste+verhous).
– Peltikatteen uusiminen sekä räystään pidennys, koko 1975 valmistunut
rakennusosa.
– Julkisivujen vanhojen ikkunoiden uudistus (n. 55 % julkisivusta).
– Sisätilojen peruskorjaus lukion vanha osa n. 665 m2 (ei Ahmasojan
koulun osa).
– Ylä- ja alapohjan tiivistyskorjaus lukion vanha osa. Yläpohjan
nilcon-elementtejä ei pureta eikä muitakaan toimenpiteitä yläpohjassa
kuin tiivistyskorjaus alakautta lukion vanhalla osalla.
– Liitososan korjaus (liikuntasali-peruskorjaamaton osa).
– Ryömintätilan puhdistus ja tuuletuksen parantaminen.
– Kellaritilan kosteusongelmien korjaus.

Kunnanhallitus hyväksyi ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
18 500 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan koskien tietostrategiaohjelmaa.
Investoinnilla rahoitetaan päiväkoti Euranrinkilän kalustoon varatut iPadit.

Satasoten ohjausryhmän linjauksen mukaisesti Euran kunnanhallitus nimesi hyvinvointialueen perustamisvaiheen väliaikaista valmistelutoimielintä ennakoivaan asiantuntijaryhmään jäsenensä. Jäseneksi valittiin perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintojohtaja Kari Kankaanranta.

Kunnanhallitus myönsi Pyhäjärvi-instituutille 40 000 euron lisäavustuksen alkutuotannon kehittämisohjelman käynnistämiseen.

Kunnanhallitus perusti Euran sivistyspalveluihin opinto-ohjaajan viran
1.8.2021 alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi Anne Mattilan 40.000 euron tarjouksen kiinteistöistä Kukkula (50-405-1-93) ja Lisäkukkula (50-405-1-152) ja kunta sitoutuu vastaamaan siitä, että kohteen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen soveltuvaksi.

Takaisin listaukseen