7.12.2020

Valtuuston eteen 393 000 euroa alijäämäinen budjetti

Puheenjohtajan nuija

Kunnanhallitus esittää joulukuun valtuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022. Talousarvioesitys on 393 000 euroa alijäämäinen.

Valtuuston hyväksyttäväksi esitettävään talousarvioon tehtiin maanantain kokouksessa seuraavat sisällölliset korjaukset: poistetaan sivulta 31 seuraava lause ”Talouden tasapainottamisesta johtuen tuntijakoa muutetaan ja tuntikehystä vähennetään yleissivistävässä koulutuksessa 120-130 tuntia 1.8.2021 alkaen” sekä poistetaan sivulta 23 kohdasta 2. seuraava lause ”Tämä mikäli perusopetuksen tuntijako säilyy nykyisellään.”
Sivistyspalveluiden tasapainotustarpeen saavuttamiseksi
vetovoimapalveluiden kulttuuritilaisuuksien resursseista siirretään 40 000
euroa sivistyspalveluille sekä tietotekniikkainvestoinneista siirretään
sivistyspalveluiden käyttötalouteen 50 000 euroa.

Aikaisempaa esitystä on täydennetty mm. investointien tekstiosuutta
tarkentamalla, ja lisäämällä Kauttuan koulun peruskorjaukseen 100 000
euroa.
Lisäys johtuu siitä, ettei tälle vuodelle aiottu korjaus ehdi valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan ja osa kuluista siirtyy vuodelle 2021.

JVP- Eura Oy on investoimassa jätevesipuhdistamon prosessin
kehittämiseen ja tehostamiseen 1 100 000 euroa vuosien 2020-2022 aikana.
Investoinnit rahoitetaan lainalla, johon JVP- Eura Oy hakee kunnalta
takausta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  1. myöntää JVP-Eura Oy:lle omavelkaisen takauksen selostusosassa
    todetulle 1 100 000 euron määrälle ja kymmenen vuoden takaisinmaksulla.
  2. että takaus sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja
    perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut
  3. että Euran kunta perii 0,2 % takausprovision.
    Lainan vakuudeksi haetaan vastavakuus kiinteistöön koskemaan myös nyt haettavaa 1,1 milj. euron lainaa

Satakunnan ELY-keskus esittää Euran kunnalle 10–12 kiintiöpakolaisen vastaanottamista vuonna 2021. Uusien kiintiöpakolaisten vastaanottamista puoltavat ELY-keskuksen mukaan kunnan hyvät puitteet toimivaan kotouttamiseen.

Lisäksi ELY-keskus kokee tärkeänä, että kunnassa oleva hyvä kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyvä osaaminen ja asiantuntemus pystyttäisiin säilyttämään ja että Euran kunta voisi jatkossakin olla osa Suomen kiintiöpakolaisia vastaanottavien kuntien verkostoa.

Euran kunta katsoo kuitenkin, että koronatilanne on vaikeuttanut vapaaehtoistyönä tehtyä kotouttamista, ja se on työllistänyt, ja mahdollisesti työllistää kasvavassa määrin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.
Tästä syystä uusia kiintiöpakolaisten vastaanotto vaikeuttaisi akuuttien tehtävien hoitoa.
Uusien kiintiöpakolaisten vastaanottoon voidaan palata syksyllä 2021 koskien vuonna 2022 otettavia kiintiöpakolaisia.
Euran kunnanhallitus päättikin, että Euran kunta pidättäytyy vastaanottamasta kiintiöpakolaisia vuonna 2021.

Forssan kaupungin jätelautakunta valmistelee jätetaksaa vuodelle 2021 ja pyytää alueensa kunnilta lausuntoja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi.

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa
jätetaksasta muilta osin kuin kohdan 26 maksukäytännöistä.
Kunnanhallitus esittää, että kohdan 26 lause ”muiden jätteiden osalta
laskutuslisä 5,00 € (alv 0 %) ja 6,20 € (alv 24 %) lisätään alle 30 €
laskuihin
” poistetaan jätetaksasta.
Laskutuslisän periminen pienistä laskuista ei ole perusteltua, koska
laskujen laatimisesta syntyvät kulut eivät voi olla sidoksissa itse laskun
suuruuteen.

Kunnanhallitus hyväksyi JJ-Urakointi Oy:n 18 000 euron tarjouksen Kiuasranta-nimisestä (050-431-3-61) kiinteistöstä.

Kiuasranta on Kiukaisissa osoitteessa Eurakoskentie 7 sijaitseva kunnan
omistama rivitalo. Siinä on kaksi erillistä rivitalorakennusta, joissa on yhteensä 12 asuntoa. Talot ovat valmistuneet 1964 – 1966 ja niissä on suoritettu peruskorjausta vuonna 1986 sekä tarpeen mukaan huoneisto- ja osakorjauksia. Kiinteistön pinta-ala on yhteensä noin 1 150 m2.

Kohde on kunnoltaan erittäin heikko ja ostaja tietää sen mittavat korjaus- ja
investointitarpeet sekä sattuneet vesivahingot ja niiden aiheuttamat vauriot.
Myyjällä ei tarjouksen mukaisesti ole korjaus- ja investointivelvollisuuksia kohteeseen kaupan syntymiseksi eikä kaupan synnyttyä. Näin ollen kunnan
ko. kiinteistöä koskevat velvoitteet ja vastuut päättyvät kauppaan, eikä ostaja voi enää vaatia kunnalta mitään myöhemmin.

Kiinteistöstä on tehty aiemmin kaksi ostotarjousta. Ensimmäisen tarjouksen
tehnyt ostaja vetäytyi maaliskuussa ja kunnanhallitus päätti jatkaa myyntiä.
Kunnanhallitus on tämän jälkeen hyväksynyt toisen ostotarjouksen 4.5.2020, mutta tarjouksen jättäneestä henkilöstä ei ole tämän jälkeen kuulunut mitään.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Jukka
Kemppaiselle eron 15.12.2020 alkaen valtuuston jäsenen tehtävästä ja
toteaa, että Kokoomuksen ensimmäisenä varavaltuutettuna valtuutetuksi nousee Kimmo Hirvelä.


Lisäksi valtuusto myöntää Jukka Kemppaiselle eron tarkastuslautakunnan
jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee
tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnanhallitus myöntää Jukka Kemppaiselle eron historiakirjoitustoimikunnan jäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus nimeää uuden historiatoimikunnan kesästä 2021 lukien

Muut kunnanhallitukselle esitetyt asiat hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Euran kunnan esityslistat ja pöytäkirjat verkossa

Takaisin listaukseen