Terveydenhuollossa asiakkaan oikeuksia ovat: hoitoon pääsy, hyvä hoito ja kohtelu itsemääräämisoikeus, tiedonsaantioikeus ja oikeus tietojen salassapitoon sekä oikeus muistutukseen ja potilasasiamiehen palveluun.
Sosiaalihuollossa asiakkaan oikeuksia ovat: hyvät sosiaalihuollon palvelut, hyvä kohtelu, mielipiteiden ja yksilöllisten tarpeiden sekä äidinkielen ja kulttuuritaustan huomioon ottaminen sosiaalihuoltoa toteutettaessa, itsemääräämisoikeus, oikeus osallistua ja vaikuttaa, tiedonsaantioikeus, oikeus tietojen salassapitoon sekä oikeus muistutukseen ja sosiaaliasiamiehen palveluihin.

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävä on edistää potilaan oikeuksien toteutumista. Potilasasiamiehen toiminta perustuu Lakiin Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen tai muun valituksen teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • edistää potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia.

Euran Perusturvapalvelujen potilasasiamiespalveluja hoitavat Satasairaalan potilasasiamiehet.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista vuodelta 2000.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakasta liittyen sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin. Asiat voivat liittyä kunnan tuottamiin sosiaalipalveluihin tai kunnan ostamiin yksityisiin sosiaalipalveluihin.

Euran Perusturvapalvelujen sosiaaliasiamiespalveluja hoitaa Satasairaalan sosiaaliasiamies Jari Mäkinen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa sinua, jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakaslaista.
  • Auttaa sinua, jos haluat tehdä muistutuksen. Voit tehdä muistutuksen, jos koet, että olet saanut huonoa kohtelua sosiaalipalvelun yhteydessä. Muistutus tehdään sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon viranhaltijalle.
  • Tiedottaa sinulle sinun oikeuksistasi.
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien kehitystä kunnassa.

Tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä pitää lain mukaan olla nimetty tietosuojavastaava. Hän seuraa ja valvoo asiakastietojen käyttöä. Tietosuojavastaava on asiakkaan ja henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa.

Euran perusturvapalveluissa säilytetään ja käsitellään asiakastietoja. Asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Niitä voivat lukea ja käsitellä asiakas/hoito suhteessa asiakkaaseen olevat henkilöt. Tietoja voidaan käsitellä vain siinä suhteessa kuin se annettava palvelun vuoksi on tärkeää.

Sähköisissä potilas/asiakastietojärjestelmässä asiakastietojen käsittelystä jää merkintä, eli lokitieto. Siksi on mahdollista seurata, kuka on käyttänyt potilas/asiakastietoja, milloin ja mihin tarkoitukseen.

Elisa Digihoiva -kysely asiakkaille ja omaisille /Tietosuojaseloste