Varhaisen tuen lapsiperhepalveluissa korostuu hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulma. Asiakasprosessissa kiinnitetään huomiota asiakkaan ja hänen perheensä kokonaistilanteeseen. Ennalta ehkäisevällä työllä pyritään yhteistyössä asiakkaan kanssa vahvistamaan perheen hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja torjumaan sitä uhkaavia riskejä sekä ehkäisemään uusien ongelmien syntymistä sekä jo syntyneiden ongelmien pitkittymistä ja kroonistumista. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa edistetään asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja omatoimisuutta sekä vahvistetaan asiakkaan omia ja hänen lähiyhteisöjensä voimavaroja. Työskentelyllä tuetaan asiakkaan sosiaalisten suhteiden säilyttämistä ja ylläpitämistä.

Sosiaalipalveluja on järjestettävä mm.

 • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
 • taloudellisen tuen tarpeeseen
 • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluvat mm.:

 • sosiaaliohjaus ja sosiaalityö
 • sosiaalinen kuntoutus
 • perhetyö
 • kotipalvelu
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • päihde- ja mielenterveystyö
 • talousneuvonta, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, sosiaalinen luotto

 Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi

Asian vireille tulo: Tieto lapsen tai nuoren tukitoimien tarpeesta voi tulla lapsiperheiden sosiaalipalveluihin esimerkiksi toisen viranomaisen tai lapsen läheisen tehtyä ilmoituksen. Myös lapsi, nuori tai perhe itse voi olla yhteydessä ja pyytää apua. Kiireellisten tukitoimien tarve arvioidaan heti.

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvittäminen: Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viivytyksettä tai seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen tai yhteydenoton saapumisesta, jos kyseessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Palvelutarpeen arviointi tehdään aina, jos sen tekeminen ei ole ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi perheen tuen tarpeen ollessa lyhytaikaista. Arviointi tehdään loppuun viipymättä ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kohdalla alle kolmessa kuukaudessa.

Palvelutarpeen arvioinnin eteneminen ja sisältö: Palvelutarpeen arvioinnin aikana sosiaalipalveluiden työntekijät tapaavat lasta ja perhettä tarpeen mukaan sosiaalipalveluiden toimistolla, perheen kotona tai esimerkiksi lapsen koululla tai neuvolassa. Sosiaalipalveluiden työntekijä voi sovitusti pyytää työparikseen tapaamisiin myös toisen ammattilaisen, esimerkiksi terveydenhoitajan. Myös perheen läheisillä on mahdollisuus osallistua sovitusti tapaamisiin. Tavoitteena on arvioida palveluntarve yhteistyössä perheen kanssa ja perheenjäsenten mielipiteet huomioiden.

Arvioinnin aikana keskustellaan esimerkiksi:Yhteydenoton tai ilmoituksen sisällöstä ja perheenjäsenten näkemyksistä tilanteeseen liittyenLapsen, nuoren ja perheen elämäntilanteestaPerheen kohtaamista haasteista ja ilonaiheistaPerheenjäsenten omista näkemyksistä palveluntarpeestaan

Arvioinnin aikana sosiaalipalveluiden työntekijä:

 • Tekee kirjallisen ratkaisun palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta ja lähettää sen perheen kotiosoitteeseen
 • Arvioi, selvitetäänkö palvelutarpeen arvioinnin aikana myös lastensuojelun tukitoimien tarve
 • On tilanteen mukaan sovitusti yhteydessä muihin viranomais- ja yhteistyötahoihin
 • Kertoo erilaisista tukimuodoista ja vaihtoehdoista
 • Arvioi mahdollisen tuen tarpeen keston
 • Tekee työskentelystä asiakaskirjaukset, joihin asianosaisten on myös mahdollista tutustua
 • Päättää, aloitetaanko asiakkuus vai päätetäänkö työskentely ja antaa asiasta kirjallisen päätöksen

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lyhytaikaista palvelua jonka tarkoitus on tukea lapsiperheen arjessa selviytymistä. Lapsiperheellä on oikeus saada kotipalvelua, mikäli lapsella ja perheellä on tarve välttämättömään kodinhoitoapuun tai tilapäiseen lastenhoitoon.

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada, jos:

 • Vanhempi sairastuu yllättäen tai on muusta syystä kykenemätön tilapäisesti huolehtimaan lapsesta
 • Vanhempi on uupunut tai masentunut
 • Vanhempi tarvitsee lastenhoitoapua esim. terveydenhuollon käyntejä varten
 • Perheessä on tarve lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan
 • Perheessä on haastava elämäntilanne tai äkillinen kriisi

Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää:

 • Lastenhoitoapua
 • Lasten kasvatuksen ohjausta
 • Välttämätöntä kodinhoidollista apua (pyykinpesu, ruuanlaitto, ylläpitosiivous)
 • Perheen omien voimavarojen tukemista

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä ainoastaan:

 • Sairastuneen lapsen hoitoon, mikäli vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
 • Pitkäaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen
 • Pelkkään siivoukseen
 • Vanhemman etätyön, opiskelun tai harrastuksen mahdollistamiseksi
 • Henkilökohtaisen avun tarpeeseen