Puheenjohtajan nuija

15.3.2021

Ranta-asemakaava-asiat etenevät länsirannalla

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 8.3.2021 valtuustoaloitteen koskien päiväkoti Tuutikin säilyttämistä yhtenä Euran kunnan varhaiskasvatuspaikkana.

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistyspalveluiden palvelualueelle valmisteltavaksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 8.3.2021 valtuustoaloitteen koskien lasten hyvinvoinnin edistämistä.

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistyspalveluiden ja
perusturvapalveluiden palvelualueelle valmisteltavaksi.

Maanomistajat pyytävät Euran kuntaa käynnistämään ranta-asemakaavan muutostyön Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan alueella. Alue sijaitsee Myllyojanlahden pohjoisrannalla.
Muutos koskee kiinteistöjä:
50-46-13-71, Nestorila
50-406-13-72, Uusmetsä-Kiperi
50-406-13-73, Suviranta
50-406-2-762, Lisä-Mäntylä
50-406-13-19, Mäntylä
50-406-13-75, Majala
50-406-13-15, Muikkuranta
50-406-13-15, Muikkuranta 2

Ranta-asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 30.11.-31.12.2020 välisen
ajan. Ehdotuksesta jätettiin 6 lausuntoa tai muistutusta. Lausuntojen
perusteella ei kaava-aineistoon tehty merkittäviä muutoksia. Ainoastaan
täydennettiin M-merkinnän selostusta.

Yhdessä lausunnossa ja yhdessä muistutuksessa otettiin esille
maanomistajien tasapuolinen kohtelu yleensäkin ranta-asemakaavojen
laadinnan tai muuttamisen yhteydessä.
Euran kunta on aiemmin pitänyt maksimirakennusoikeutena 160 k-m2 ranta-asemakaavoissa. Tässä kaavassa rakennusoikeutta ollaan kuitenkin myöntämässä 180-200 k-m2.

Perusteluna aiemman linjauksen muuttamiselle on lisääntynyt vapaa-ajan
asunnossa vietettävä aika, sijainti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja että verkostoihin on myös liitytty. Lisäksi kunnassa on valmisteilla selvitys
vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asuinpaikaksi. Tämän
kaavamuutosalue sijoittuu selvitettävälle alueelle.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä lausuntoihin annetut vastineet ja
Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muuttamisen, Myllyojantien
alueen, 26.2.2021 päivätyt ranta-asemakaavan kartan merkintöineen ja
ranta-asemakaavan selostuksen.

Kunnanhallitus täydensi myös omaa vastinettaan Muistutus A:n osalta seuraavalla tavalla: kunnanhallitus pitää tärkeänä, ettei ranta-asemakaavan alueella aiheuteta epätasa-arvoista kohtelua, minkä vuoksi kunnanhallitus velvoittaa viranhaltijat neuvottelemaan tilanteen ratkaisemiseksi molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Lauri Mäkelä on anonut Euran kuntaa käynnistämään Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan ll muutoksen osalla kiinteistöä 50-416-26-26, Ranta-Paavola. Alue sijaitsee Mannilan kylässä Letkurannantien varrella.

Euran kunta ja Lauri Mäkelä ovat tehneet esisopimuksen kaavoitettavan
maa-alueen myymisestä Lauri Mäkelälle. Lopullisen kaupan ehtona on, että
alueelle on mahdollista rakentaa ympärivuotinen asuinrakennus.

Kunnanhallitus hyväksyi lokakuussa

  • pyynnön ranta-asekaavan muuttamiseksi ja laittoi kaavatyön vireille
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelman
  • ranta-asemakaavan luonnosaineiston
  • Lisäksi kunnanhallitus asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman
    nähtäville koko kaavatyön ajaksi ja pyysi siitä ja ranta-asemakaavan
    muutoksen luonnosaineistosta osallistumis- ja arviointisuunnitelman
    mukaisesti lausunnot. Luonnosaineisto on ollut nähtävillä 30 päivän ajan.

Kunnanhallitus hyväksyi lausuntoihin annetut vastineet sekä lausuntojen
perusteella aineistoon tehdyt muutokset ja asettaa 20.1.2021 päivätyt
ranta-asemakaavan kartan merkintöineen ja ranta-asemakaavan
selostuksen ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää ehdotuksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 §77 hyväksynyt vuoden
2020 kaavoituskatsauksen. Katsauksessa tuotiin esiin osayleiskaavatyön
käynnistäminen Etelä-Euraan Honkilahden alueelle vuoden 2020 aikana.

Honkilahden osayleiskaavan laatijaksi valittiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Honkilahden osayleiskaavan valmisteluvaiheen (luonnos) aineisto on nytvalmistunut. Osayleiskaava laaditaan MRL 42§ mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on yleisellä tasolla ohjata kaava-alueen maankäyttöä ja siinä osoitetaan asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön sekä maisemaan liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen.

Kunnan tavoitteena on osoittaa kaavassa tulevan maankäytön tarkemman
suunnittelun periaatteet:
– asemakaavoitettavat alueet,
– alueet, joilla yleiskaavan on tarkoitus toimia suoraan rakentamisluvan
perusteena MRL 44§ mukaisesti
– sekä mahdolliset alueellisilla tai yksittäisillä suunnittelutarveratkaisuilla
tiivistettävät kyläalueet.

Kunnanhallitus hyväksyi laaditun luonnosaineiston ja päättää asettaa sen
30 päivän ajaksi nähtäville sekä pyytää siitä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää kuntajohtamisen ja vetovoimapalveluiden palvelualueen yhteiselle määrärahalle 103.000 euron ylitysoikeuden.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää määrärahan ylitysoikeuden esityslistassa luetelluille projekteille. Merkittäviä ylityksiä
investointien määrärahoihin ei tullut, vaan suurinkin ylitys jäi alle 3 %.
Investointien tarkemmat toteumat projekteittain ovat tilinpäätöksessä.

Kunnanhallitus päättäi nostaa Euran Uima- ja urheiluhallin konsernitilin
limiitin 200 000 euroon. Syynä on pandemia, jonka vuoksi Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:n toimintaa on alkuvuodesta lähtien vaiheittain ajettu alas. Tämä tekee merkittävän pudotuksen yhtiön tuloihin ja sitä kautta maksuvalmiuteen.


.

Takaisin listaukseen