Puheenjohtajan nuija

1.3.2021

Pintoksen raskaalle liikenteelle helpotusta

Pysäkintieltä Sorkkistentien kautta Miekkatielle johtavan ahtaan reitin leventäminen on etenemässä. Kunnanhallitus päätti ostaa Euran seurakunnalta Pappila­n tilasta kolme määräalaa, joiden
kokonaispinta­-ala on noin 6.569 m2. Kauppahinta on 6.569 euroa. Seurakunnan ollessa määräalojen myyjänä, kauppa edellyttää Kirkkohallituksen hyväksymisen kiinteistökaupalle.

Karttapiirroksessa on kuvattuna kunnan ostamat maakaistaleet Pysäkintien, Sorkkistentien ja Miekkatien varresta.

Vuonna 2009 hyväksytyssä Euran Sorkkisten alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosasemakaavassa on varauduttu Pysäkintien, Sorkkistentien ja Miekkatien risteysalueen uudelleenjärjestelyihin
siten, että raskaanliikenteen siirtymistä Harjavallantieltä Pysäkintielle
helpotetaan ja samalla lisätään liikenneturvallisuutta.
Pintos Oy:n toiveesta tehdyn asemakaavan toteuttaminen on nyt ajankohtaista, kun yhtiö suunnittelee merkittäviä logistisia muutoksia toimipaikkojensa välille, ja investointeja, joilla toteutuessaan on kasvava merkitys raskaan liikenteen määrälle.

Pysäkintien varteen on vuonna 2019 hyväksytty asemakaavamuutos, jolla
tien varteen on varattu kevyen liikenteen väylä. Molempien hankkeiden tarkoituksena on turvata kasvavan raskaanliikenteen toimivuus ja samalla lisätä liikenneturvallisuutta. Liikenneinvestointien toteutus olisi luontevaa ajoittaa yhteen teollisuuden tarpeisiin kuitenkin siten, että ensimmäisessä vaiheessa tehdään risteysalueen muutokset ja toisessa vaiheessa rakennetaan kevyen liikenteen väylä Sorkkistentien ja Nikkarintien välille. Hankkeiden rahoituksesta käydään neuvottelut ELY:n kanssa. Pysäkintie ja Sorkkistentie ovat ns. valtion teitä ja Miekkatie on kunnan katualue.


Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Euran kuntaan perustetaan kaavatoimikunta kunnanhallituksen alaisuuteen. Sen tehtävistä, järjestäytymisestä ja ratkaisuvallasta säädettäisiin seuraavaa:
”Kaavatoimikunnan tehtävänä on valmistella yleis-­ ja asemakaavat, antaa
kunnan lausuntoja maakunta­- ja muista kaavoista sekä valmistella maan käyttösopimukset sekä kunnan maapolitiikkaan kuuluvat asiat.
Kaavatoimikunnan tehtävänä on erityisesti

 1. valmistella asemakaavan ja yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen, sekä asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi kunnanhallituksen mahdollisesta antamien ohjeiden mukaisesti,
 2. laatia osallistumis­- ja arviointisuunnitelmat sekä ilmoittaa ja
  tiedottaa niistä sekä huolehtia riittävästä vuorovaikutuksesta,
 3. järjestää tarvittavat neuvottelut,
 4. päättää kaavoitukseen liittyvien suunnittelutarjousten pyytämisestä, tarjousten ja niihin liittyvien sopimusten hyväksymisestä,
 5. päättää kaavojen nähtävilleasettamisesta,
 6. antaa kunnan lausuntoja maakunta­- ja muista kaavoista sekä valmistella maankäyttösopimukset sekä kunnan maapolitiikkaan kuuluvat asiat
 7. päättää rakennuskiellon määräämisestä ja toimenpiderajoituksista asema-­ ja yleiskaavan laatimisen ollessa vireillä. Lisäksi kaavatoimikunta valmistelee toimialaansa kuuluvat kunnanhallituksen
  ratkaisuvallassa (23 §) olevat asiat kunnanhallitukselle.

  Kunnanhallitus asettaa kaavoitus-­ ja maapolitiikan hoitoa varten kaavatoimikunnan. Kaavatoimikunnassa on 5-7 jäsentä. Kaavatoimikunnassa esittelijänä toimii kunnanjohtaja.”

  Kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan esitetään muutos § 23 osalta ja päätäntävallasta poistetaan seuraava kohta ja siihen liittyvä delegointi: “rakennuskiellon määrääminen ja toimenpiderajoitukset asema-­ ja yleiskaavan laatimisen ollessa vireillä”
  Kunnanhallituksen tehtävä on edelleen johtaa maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, maapolitiikkaa ja asuntotuotannon edistämistä.

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vetovoimapalveluiden palvelualue puretaan ja toiminnot yhdistetään kuntajohtamisen alueeseen. Tämän myötä hallintosäännöstä poistetaan:
  ­ 12 § vetovoimapalvelut
  ­ 16 § kehitysjohtaja
  ­ 35 § vetovoimapalvelut

  Hallintosäännön § 25 kehitysjohtajan tehtävät siirretään kunnanjohtajalle. Vetovoimapalveluiden henkilöstö siirtyy kuntajohtamisen alueelle.
  Vetovoimapalveluiden aikaisemmat toiminnot jatkuvat muutoin sellaisenaan kunnanhallituksen alaisuudessa.

  Talousarvioon 2021 on kirjattu, että luottamus-­ ja henkilöstöorganisaatiot jatkuvat nykyisessä muodossaan sosiaali-­ ja terveydenhuollon uudistukseen asti. Tämän myötä myös kunnanhallituksen alaista organisaatiota tarkastellaan uudelleen.

  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosäännön § 15 muutetaan kunnanjohtajan sijaisuutta koskevalta osuus seuraavaksi: Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaisen kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen.

  Hallintosäännön muutokset tulee voimaan 1.6.2021 alkaen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle SDP:n ryhmän valtuustoaloite kaavatoimikunnan perustamisesta todetaan tulleen loppuun
käsitellyksi.

Suomen hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta. Kunnanhallitus vahvisti seuraavat koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet Euran kunnassa osana kunnan omaa toimintaa:

 • Yleinen maskisuositus koskien myös kaikkia kuudennen luokan oppilaita ja sitä vanhempia pysyy edelleen voimassa. Suositus koskee myös viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on yhdysluokkia, joissa 5-­luokkalaiset ja 6-­luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa
 • ­ Yläkoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen 3.3.2021­ – 28.3.2021 väliseksi ajaksi. Etäopetus ei koske erityisen tuen oppilaita. Myös etäopetuksen ajan järjestetään kouluruokailu yläkoulun oppilaille sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Mahdollisuus kouluruokailuun järjestetään sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden erikseen sopimalla tavalla
 • Ylioppilaskirjoitukset pyritään järjestämään Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän 18.2.2021 antaman ohjeistuksen mukaan myös niille nuorille, jotka ovat karanteenissa mutta joilla ei ole todettu koronatartuntaa
 • Omatoimiajat pääkirjastossa sekä lähikirjastoissa otetaan pois käytöstä
  3.3.2021 alkaen. Omatoimikirjastoissa ja pääkirjastossa on edelleen nykyiset palveluajat, joiden aikana asiakas voi noutaa varaamansa aineiston tai tilaamansa kirjakassin. 3.3.2021 alkaen pääkirjastossa on mahdollista vain varausten ja tilattujen kirjakassien nouto aulasta. Lisäksi aulassa on tarjolla pieni valikoima lainattavaa. Kirjaston henkilökunta palvelee asiakkaita ja on tavoitettavissa koko sulun ajan
 • Kunnan kokoustilat ja näyttelytilat suljetaan 3.3.2021 alkaen ulkopuoliselta käytöltä
 • Euran uima-­ ja urheiluhalli sulkeutuu 3.3.2021 alkaen
 • Nuorisotilat suljetaan 3.3.2021 alkaen 13-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta. Toiminta siirretään verkkonuoristyöhön ja jalkautuvaan nuorisotyöhön
 • Kunnan tiloissa kielletään 3.3.2021 alkaen kaikki muu harrastustoiminta kuin 12-­vuotiaiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta­
 • Lounais­Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais­-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella
  kaikki sisä-­ ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
  kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Määräys on voimassa ajalla 27.2.2021 – 26.3.2021.
 • Kaikille niille kunnan työntekijöille, jotka voivat suorittaa työnsä etänä suosi­tellaan vahvasti etätyön tekemistä. Kasvomaskia tulee käyttää aina, kun liikutaan työyksikön käytävillä ja muissa yhteisissä tiloissa
 • Hallintosäännön 23 § mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan yleisen toimintaympäristön seuranta ja arviointi sekä tilanteeseen reagointi strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi kunnanhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole säädetty tai muuten määrätty kunnan muun viranomaisen toimivaltaan.
  Osa rajoitustoimien toimeenpanon toimivallasta on hallintosäännön mukaan muulla toimielimelle tai viranhaltijalla. Koska koronavirukseen liittyviin rajoitustoimiin tulee kuitenkin reagoida nopeasti, on nähty tarkoituksenmukaisena, että niitä koordinoidaan viranhaltijatyönä ja tuodaan tarvittaessa koottuna tiedoksi tai vahvistettavaksi luottamuselimille

Kunnahallitus päätti perustaa sivistyspalveluihin kolme varhaiskasvatuksen avustajan tointa.

Euran kunta lopettaa Pyhäjärven länsirannan ranta­-asemakaavan muutoksen kaavoitushankkeen A.Ahlström Kiinteistöt Oy:n pyynnöstä. Yhtiön mukaan alueen suunnittelu on ratkaistu muulla tavalla eikä alue ole enää A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n omistuksessa.

Tekninen palvelualue on käynnistänyt Eurajoen keskusta-alueen tulvasuojeluhankkeen suunnittelun kutsumalla eri sidosryhmien (ELY, PJI, Turun Yliopisto, Euran kunta) edustajat suunnittelun aloituspalaveriin. Palaverin tarkoituksena on selvittää eri vaihtoehdot tulvasuojelun toteuttamiseksi ja päättää jatkotoimista.
Kutsutut asiantuntijat edustavat pitkäaikaista kokemusta Eurajoen tilanteesta.
Tavoitteena on myös hyödyntää Turun Yliopiston tulvasuojeluruoppausten
vaikutusten mallintamisen yhteydessä syntynyttä aineistoa. Mallinnuksen
esimerkkikohteena oli Eurajoki.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asian tiedoksi, ja ehdottaa, että valtuusto toteaisi Seppo Varjosen joulukuussa tekemän valtiuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Kunnanhallitus hyväksyi 10 vuoden talousarviolainoista tehdyt Euran
Osuuspankin tarjouksen 5 miljoonan euron ja Danske Bank A/S:n
tarjouksen 5 miljoonan euron osalta lainatarjouksissa esitetyin ehdoin.

Kunnanhallitus hyväksyi suurimman tarjouksen tehneen Luvian Saha Oy:n 200.515 euron puunostotarjouksen.
Kunnanhallitus antaa MHY-Lounametsän välitettäväksi em. kuitupuut ja harvennuksilla tulevat pienemmät tukkimäärät ostajille omien toimitustensa mukana markkinahintaan.
Harvennushakkuut kohdentuvat Iso-­Vahen, Metsolan ja Fankkeen tiloille.

Takaisin listaukseen