Puheenjohtajan nuija

13.9.2021

Panelian oppimiskeskuksen rahoitusleasingsopimus hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingtarjouksen, joka koskee Panelian oppimiskeskusta. Rahoitusleasingsopimuksen mukainen limiitti, jonka puitteissa asiakas voi tehdä vuokrakohteiden hankintoja on 2.500.000,00 € (alv 0 %). Vuokrakohde on Euran kunnan Panelian oppimiskeskuksen siirtokelpoinen rakennus.
Asiaan liittyen kunnanhallitus hyväksyi myös maanvuokrasopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa.

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022 eikä taloussuunnitelmasta vuosille 2023 – 2025.

Kunnanhallitus toteaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2022-2024 toiminta- ja
taloussuunnitelmasta, vuoden 2022 talousarviosta ja investointiohjelmasta lausuntonaan seuraavaa:

 • Jäsenkuntien palvelumaksut nousevat vuonna 2022 keskimäärin 2,1%
  verrattuna talousarvioon 2021. Kunnanhallitus pitää sairaanhoitopiirin
  talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitystä kuntien talouden
  kannalta kestämättömänä.
 • Euran kunta pitää hyvänä, että sairaanhoitopiiri on aloittamassa omaisuuden
  myyntiä (puhelinosakkeet). Omaisuuden myyntiä tulisi kuitenkin tehostaa.
  Varsinkin kiinteistöjen myynnin osalta.
 • Satasairaalan uudistushankkeeseen liittyvää tuottavuuden lisäyksen
  toteutumista tulee kiirehtiä.
 • Uudet/aiemmat budjetoimattomat virat/toimet budjetoitu 2.6 Me, joka
  vaikuttaa huomattavalta.

Euran kunta päätti vastata Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen tiedusteluun, että Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä tulisi valmistella myös ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen
hyvinvointialueen hoidettavaksi voimaanpanolain (616/2021) 65 §:n mukaisesti.
Valmistelussa tulisi huolehtia siitä, että ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotettaisiin keskeisin osin Etelä-Satakunnan alueella.

Villa Majatalot Oy on ilmaissut halukkuutensa ostaa Harjutien varrella olevat kaksi kiinteistöä. Molemmilla kiinteistöillä sijaitsee vanhat rakennukset, jotka ovat kuitenkin korjauskelpoisia. Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jonka perusteella asian käsittely siirrettiin myöhempään ajankohtaan ja kiinteistöt asetetaan
julkisesti myyntiin.

Kunnanhallitus nimesi Sataopiston ohjausryhmään sivistysjohtaja Teija Vuohijoen (varajäsen Jaakko Laeslahti) ja hyvinvointipäällikkö Teija Henrikssonin (varajäsen Tanja Rantanen).

Keskusvaalilautakunnan varajäsenten valinnat ovat naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a § vastaisia, joten valtuuston 16.8. tekemä päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

 • valtuusto suorittaa uudelleen keskusvaalilautakunnan viiden jäsenen ja viiden varajäsenen vaalin neljän vuoden toimikaudeksi, sekä
 • nimeää lautakunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi laajoja muutoksia hallintosääntöön, kunnanhallituksen alaisten tehtävien organisointiin ja vaikuttamistoimielinten toiminnan järjestelyihin. Muutosten taustalla on valtuuston päätös 8.3.2021, joka sisälsi vetovoimapalveluiden palvelualueen purkamisen ja toimintojen yhdistämisen kuntajohtamisen alueeseen.

Kunnanhallitus nimesi hallintojohtajan kunnanjohtajan sijaiseksi kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen.

Kunnanhallitus muutti palvelukoti Rantaniityn ohjaajan toimen lähihoitajan toimeksi ja antoi toimelle täyttöluvan.

Takaisin listaukseen