Puheenjohtajan nuija

24.5.2021

Monitoimihalli nousee Euran Urheilukeskukseen

Urheilukeskuksen eteläisen osan kokonaissuunnitelmaa on laadittu urheilulajien monipuolistamisen, toimintakauden pidentämisen ja kolmannen sektorin yhteistyön näkökulmasta. Alueelle on suunnitteilla tekojää sekä monitoimihalli, joka mahdollistaisi erityisesti kesälajien talvikautisen harjoittelun.

Euran Pallo ry (EuPa) on ollut erityisen aktiivinen monitoimihallihankkeen toteuttamisessa. Hankkeelle on haettu sijoituspaikkaa, ja sellaiseksi on nyt varmistumassa urheilukeskuksen nykyinen tekonurmi.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.5.2021 salaisessa asiakohdassa § 117 päättänyt yksimielisesti jättää tarjouksen huutokaupassa myynnissä olevasta monitoimihallista.

Koska huutokauppa on suljettu hankintamenetelmä, ei tarjottavaa summaa eikä myöskään tarjouksen jättämistä ylipäänsä ollut suotavaa tuoda julkisuuteen ennen tarjousajan päättymistä.

Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen neuvoteltiin myyjän kanssa 110.000 euron (alv 0%) kauppahinnasta ja edellytettiin, että myyjä keskeyttää huutokaupan ja kunta tekee erillisen sopimuksen monitoimihallin ostamisesta.

Valmisteilla on kunnan ja Euran Pallo ry:n välinen yhteistyösopimus hallin rakentamiseen, ylläpitoon ja hallintaan liittyvistä yksityiskohdista.

Kunnanhallitus hyväksyi monitoimihallin kauppahinnaksi neuvotellun 110.000 euroa (alv 0%) ja oikeuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kauppaa koskevan sopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan, liikuntapäällikön ja teknisen
palvelualueen tehtäväksi käynnistää välittömästi monitoimihallin siirtämiseen ja rakentamiseen tähtäävät toimet, sekä neuvottelemaan hallin rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvistä sopimuksista

Kunnanhallitus hyväksyi Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan 2 muuttamisen, lausuntoihin annetut vastineet sekä Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan 2 (Ranta-Paavola) muutoksen.

Ranta-asemakaavan muutoksen ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 23.3-23.4.2021 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa. Lausuntojen keskeinen sisältö oli vastaavanlainen kuin luonnosvaiheessakin saaduissa lausunnoissa.
Lausuntokoosteessa on annettu vastineet lausuntoihin ja muutoksia kaavan ehdotusaineistoon ei ole tehty.
Kaavan sisältö täyttää sekä kaavamuutoksen hakijan että kunnan tavoitteet ranta-asemakaavan muutokselle.
Liitteenä ovat

Euran kunnan hallintosäännön 23 § mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat ja asemakaavojen muutokset.

Euran kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen merkittävistä yli 100 000 euron investoinneista pyydetään konsernijohdon ennakkokäsitys.
Kiinteistö Oy Euran virastotalossa on sisäilmaongelmia. Insinööritoimisto Levola Oy on tehnyt tiloihin korjaussuunnitelman 5.5.2021.
Suunnitelman mukainen alue käsittää kiinteistön 2-kerroksen tiloja, joihin on sijoittunut mm. Terveystalon toimintoja ja valtatien 12 puoleisen sivun tiloja.

Korjaustyön käsittelyn yhteydessä on päädytty seuraavaan ratkaisumalliin:

 • Euran perusturvan käytössä olleet tilat saneerataan Terveystalon käyttöön. Terveystalon nykyiset tilat ovat siihen asti heidän käytössään. Terveystalon toiminnat jäisivät korjattuihin tiloihin ja nyt Terveystalon käytössä olevat tilat vapautuisivat muuhun käyttöön (1-vaihe).
 • Terveystalolta vapautuviin tiloihin tehtäisiin 2-vaiheessa korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt. Peruskorjattuihin tiloihin voisi muuttaa esim. sivistyspalvelut väliaikaisesti tai pysyvästi.
 • 3-vaiheessa peruskorjattaisiin nyt sivistyspalvelun käytössä olevat tilat ja valtatien 12 suuntaisen osan alakerta.

  Peruskorjausprosessi etenee seuraavasti:
 • Insinööritoimisto Levola päivittää korjaussuunnitelman siten, että se kattaa myös petun käytössä olleet tilat.
 • Insinööritoimisto Levola laatii purkusuunnitelman petun vanhoihin tiloihin.
 • Ari Jyräkoski selvittää mahdollisuudet ilmastoinnin säätämiseksi niin, että tilat, joita Terveystalo ei nyt voi käyttää saataisiin lievästi ylipaineisiksi.

Kaikki korjaustoimet sijoittuvat Euran kunnan hallinnoimiin tiloihin. Alustavan aikataulun mukaan vaiheiden 1 ja 2 toteutus kestää 3-4 kuukautta / vaihe.
Viimeisen vaiheen toteutus on pinta-alaltaan suurin ja sen korjauksen on arvioitu kestävän 6 kuukautta. Alustavasti kustannuksiksi eri vaiheille on arvioitu 300 000- 600 000 €.

Kunnanhallituksen kanta Kiinteistö Oy Virastotalon sisäilmakorjaukseen on myönteinen.

Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Alkutuotannon kehittämisohjelman 1. toimikaudelle 2021-2027 ja tähän liittyvän 20 000 euron jäsenmaksun.
Tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvää maan kasvukuntoa ja maan vesitaloutta, hiilensidontakykyä sekä ravinteiden tehokasta kiertoa. Tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen kehitetään ekologista ja eettistä kasvin- ja eläintuotantoa niin, että koko ketjussa, tuotantopanoksista lopputuotteisiin asti, kaikissa valituissa toimenpiteissä huomioidaan kaikkien arvoketjun toimijoiden taloudellisten toimintaedellytysten ja kannattavuuden lisääntyminen.
Läpinäkyvät, tieteellisiin faktoihin pohjautuvat uudet toimintamallit ja käytännön sovellukset tarjoavat laaja-alaisesti tietoa arvoketjun toiminnasta eri asiakasrajapinnoille ja loppukäyttäjille. Euran kunnan ensimmäisen vaiheen jäsenmaksu on 20 000 euroa. Lisäksi mukaan tavoitellaan muita kuntia ja yrityksiä vastaavalla jäsenmaksuosuudella.
Alkutuotannon kehittämisohjelman ohjausryhmää koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.

Joukkoliikenneviranomaisina toimivat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset esittävät, että Rauma-Eura-Huittinen-Sastamala-Tampere välin liikenne hankitaan yhtenä kokonaisuutena 1.1.2022 alkaen.
Kokonaisuus pitäisi sisällään monia erityyppisiä liikkumistarpeita (yhteydet Tampereelle ja Helsinkiin, koululaiset, opiskelu, työ, asiointi) ja se myös mahdollistaisi nykyistä yhteentoimivamman lipunmyyntipolitiikan.

Yhteysvälin Rauma-Eura-Huittinen ja Huittinen-Sastamala-Tampere joukkoliikenne on aikanaan perustunut asiakastuloin ajettavaan markkinaehtoiseen liikenteeseen. Molempien yhteysvälien markkinaehtoinen liikenne ei ole enää vuosiin tarjonnut palvelutasotavoitteiden mukaista vuorotarjontaa ja sen takia joukkoliikenneviranomaiset ovat hankkineet liikennettä ko. väleille

Molemmat yhteysvälin osittain kattavat sopimukset ovat päättymässä 31.12.2021 joten nyt olisi hyvä hetki hankkia liikenne kokonaisuutena ja taata tietty vakaus liikennepalveluihin pidemmäksi aikaa.

Kunnanhallitus – hyväksyy hankinnan ja esitetyn palvelutason – hyväksyy periaatteellisen kustannusjakoehdotuksen ELY-keskuksen ja kuntien kesken ja – valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta muodosta ja yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä.

Kustannusjakoehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen (=35 % kokonaisnettokustannuksista) osalta on:

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus 50 %
 • Rauma 16,67 %
 • Eura 16,67 %
 • Huittinen 16,67 %

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on 8.3.2021 valtuuston kokouksessa jättänyt valtuustoaloitteen koskien ryhmäperhepäiväkoti Tuutikin säilyttämistä yhtenä Euran kunnan varhaiskasvatusyksikkönä.

Ryhmäperhepäiväkoti Tuutikki on Länsi-Eurassa, kunnan omistamassa omakotitalossa toimiva varhaiskasvatuksen yksikkö. Yksikössä on kirjoilla 13 lasta. Yksikön toiminnan jatkumisen haasteena on Länsi-Eurassa asuvien varhaiskasvatukseen hakeutuvien lasten pieni määrä, mikä ei pääsääntöisesti riitä täyttämään yksikköä. Lasten varhaiskasvatusaikojen vuoksi ryhmässä on kuitenkin oltava vähintään kaksi kokoaikaista työntekijää ja yksi työaikaa puolittava työntekijä.

Sivistyslautakunnan päätöksellä ryhmäperhepäiväkoti Tuutikin ja päiväkotiryhmä Mintun toiminta päättyy 1.8.2021 alkaen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemä aloite on otettu huomioon ja siihen on vastattu selventämällä ryhmäperhepäiväkoti Tuutikin tilannetta. Kevään 2021 aikana yritetään rekrytoida Länsi-Euran alueelle määräaikainen perhepäivähoitaja toimintakaudeksi 2021-2022.
Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn valtuustolle tiedoksi sekä ehdottaa, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Eurassa leviää nyt varsinkin nuorison keskuudessa koronaepidemia. Viikon sisällä Eurassa on todettu useita positiivisia tuloksia Covid 19 -virukselle ja näihin on liittynyt myös koulualtistuksia, joista on tiedotettu aiemmin.

Jo aiemmin Euran lukio ja Euran yhteiskoulun 7F- luokka ja Ahmasojan koulu ovat siirtyneet etäopetukseen. 18.5.2021 Eurassa todettiin uusi positiivinen tulos Covid 19- virukselle Euran yhteiskoulun 8D-luokalla. Sairastunut on ollut koulussa ja osallistunut opetukseen tartuttavuusaikana, mutta ennen oireiden puhkeamista.

Positiiviseksi todetun oppilaan kautta lähialtistuneeksi katsotut oppilaat on asetettu karanteeniin. Heidän lisäkseen muiksi altistuneiksi on asetettu koko 8D-luokka ja tätä luokkaa opettanut henkilöstö.

Tartunnan jäljitys on toteutettu hyvin ja nopeasti. Altistuneet on tavoitettu ja heihin ollaan oltu yhteydessä.

Koska Euran yhteiskoulussa on ollut useampia positiiviseksi todettuja oppilaita ja Euran koronatilanne on muutenkin vaikeutunut, päädyttiin 18.5.2021 varotoimena siirtämään koko Euran yhteiskoulu etäopetukseen 19.5.-28.5.2021 väliseksi ajaksi.
Mikäli lisätartuntoja tulee vielä ilmi tai tilanne muuten muuttuu hankalammaksi, etäopetusta jatketaan tämän jälkeenkin.
Lukio palaa hybridiopetukseen 24.5.2021 alkaen ja tavoitteena on, että hybridimallilla jatketaan kevätlukukauden loppuun.

Kunnanhallitus päätti muuttaa päätoimisen tuntiopettajan (käsityö) toimen viraksi ja myönsi viralle täyttöluvan.

Kunnanhallitus päätti muuttaa hammashoitajan toimen vastaavan hammashoitajan toimeksi 1.6.2021 lukien.

Kunnanhallitus päätti perustaa yhden (1) ohjaajan ja yhden (1) hoitajan toimen sote-avopalveluiden vastuualueelle toimintakeskukseen ja myöntää toimille täyttöluvan 1.8.2021 lukien.

Takaisin listaukseen