2.6.2021

Koronatiedote 2.6.2021

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä kokoontui 2.6.2021 arvioimaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia Euran kunnassa. 

Kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti perustasolla. Rauma ja Eura ovat vielä kiihtymisvaiheessa. Mikäli uusia tapauksia ei tule, Euran arvioidaan palaavan perjantaina 4.6. perustasolle. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 1.6.2021 kumonnut Satakuntaa koskevat määräykset liittyen kokoontumisrajoituksiin. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin, että niiden terveysturvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilaissa säädettyjä turvallisuusvelvoitteita sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta turvallisista etäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä.  

Edellä säädetyt velvollisuudet koskevat tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että myös perustason alueilla jatketaan edelleen epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista. 

Kiihtymisvaiheen kunnissa, kuten Eurassa tällä hetkellä, suositellaan, että kerralla sisätiloissa koolla ei olisi yli 20 henkilöä. Kunnan palatessa perustasolle henkilömäärään liittyviä rajoituksia ei enää ole.

Yksityiskohtaisempia muutoksia liittyen kunnan omaan toimintaan ja kunnan tilojen käyttöön: 

  • Aikuisten ulkotiloissa toteutettava normaali ryhmäharrastaminen sekä ottelutoiminta on sallittua. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten hygieniaohjeita ja turvavälejä pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista. Myös aikuisten ryhmäliikuntaharrastukset sallitaan sisätiloissa lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan välttäen 
  • Lapset ja nuoret voivat harjoitella ja kilpailla lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona.  Ulkona tapahtuvaa harrastamista on hyvä suosia. Mahdollisesti paikalla olevien vanhempien tai saattajien tulisi noudattaa voimassa olevia turvaohjeita 
  • Julkiset tilat (mm. kirjastot, nuorisotilat, kulttuuritilat ja museot) voidaan avata siten, että niissä pystytään huolehtimaan turvaväleistä ja muista turvallisuusmääräyksistä. Euran kunnan edellä mainittujen toimintojen vastuutahot toimeenpanevat ja tiedottavat erityisjärjestelyistä.
  • Etätyön tekemistä suositellaan edelleen laajasti niissä töissä, joissa se on mahdollista. 

 Seuraavassa vielä tartuntatautilain voimassa oleva määräys, joka tulee huomioida tilaisuuksien, tapahtumien ja muiden toimintojen järjestelyissä myös perustasolla:

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §) 

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että: 

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja 

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. 

Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. 

Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset. 

Takaisin listaukseen