Puheenjohtajan nuija

14.6.2021

Kh esittää valtuustolle reilun miljoonan euron urheilukeskusinvestointeja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Euran urheilukeskuksen tekojääradan toteuttamista varten 750.000 euron määrärahan ja 375.000 euron tuloarvion sekä jäädytyskoneen hankintaa varten 50.000 euron määrärahan ja 50.000 euron tuloarvion.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle myös, että valtuusto myöntää Euran urheilukeskuksen monitoimihallin toteuttamista varten 300.000 euron määrärahan ja samalla leikkaa maanhankintaan varattua määrärahaa 150.000 eurolla, jolloin maanhankintaan jää kaikkiaan 50.000 euron määräraha.

Euran urheilukeskuksen kehittäminen on käynnistynyt kahden merkittävän hankkeen myötä. Raumalaiskiekkoilun tuki ry:n aloitteesta on kartoitettu teko ään parhaaksi sijoittumispaikaksi Eurassa urheilukeskus.
Euran Pallo ry:n aloitteesta on käynnistynyt monitoimihallin suunnittelu nykyisen tekonurmen päälle.

Hankkeiden sijoittuminen urheilukeskukseen on luontevaa viiden koulun ja vähintään neljän varhaiskasvatusyksikön sekä runsaan 7.000 asukaskeskittymän läheisyyteen. Tekojään sijoittumispaikaksi urheilukeskuksessa on alustavasti suunniteltu jalkapallokentän Nummen (itäinen) puoleinen pääty. Pysäköintialueen laajennusta suunnitellaan Eura joen länsipuolelle joen ylittävän sillan välittömään läheisyyteen. Pysäköintialueen laajennustarve olisi ilman nyt esillä olevia hankkeitakin

Euran kokoomuksen valtuustoryhmä teki 1.2.2021 valtuuston kokouksessa aloiteen koskien viiden uimalipun tarjoamista jokaiselle koulunsa syksyllä aloittavalle ikäluokalle vuosittain sekä uimahallin sunnuntaiaukiolon palauttamista.

Sivistyslautakunta on antanut kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n hallituksen laatiman selvityksen vastauksena Euran Kokoomuksen tekemään valtuustoaloitteeseen:
”Halliyhtiö suhtautuu hyvin positiivisesti siihen, jos Euran kunta kustantaa alakoulunsa aloittaville ikäluokille 5 uimalippua Euran uimahalliin. Jatkuvia sunnuntaiaukioloja ei halliyhtiön nykyiset taloudelliset- ja henkilöstöresurssit huomioon ottaen ole järkevää aloittaa uudestaan. Halliyhtiö sen sijaan harkitsee muutamia kohdennettuja sunnuntaipäiviä loka-maaliskuussa, jolloin uimahalli olisi yleisölle avoinna ja uimahallilla järjestettäisiin esim. lapsiperheille suunnattua toimintaa”.

Sivistyslautakunta toteaa lisäksi, että halliyhtiön suunnitelma sunnuntaipäivien uintimahdollisuudesta kokeiluluonteisesti on kannatettava. Sivistyslautakunnan budjetissa ei ole varauduttu uimalippujen jakamiseen koulunsa aloittaville, joten mikäli se koetaan tarkoituksenmukaiseksi on siihen varattava määräraha vuodelle 2022.
Kaikenlainen liikunnan ja liikkumisen lisääminen on terveydelliseltä näkökulmaltakin hyvin kannatettavaa samoin lapsiperheille suunnatut tapahtumat.

Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn valtuustolle tiedoksi sekä ehdottaa, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus hyväksyy Euran keskustan asemakaavan muutoksestalaaditut vastineet ja niiden perusteella kaava-aineistoon tehdyt muutokset ja päättää asettaa asemakaavan ehdotuksena 30 päivän ajaksi nähtäville ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Asian taustalla on Euran keskustan kehittämiseksi laadittu SWECO Ympäristö Oy:n idealuonnos, joka valmistui vuoden 2018 lopulla. Idealuonnoksen laatimisen yhteydessä pidettiin suunnittelupäivä Eurassa, tehtiin karttakysely, pidettiin ideatilaisuus ja pyydettiin alueella toimivien yrittäjien kommentit maan käyttöluonnoksista.
Työn tavoitteena oli luoda maankäytön visio keskustan kehittämiseksi. Keskusta-alueen keskustatoimintojen alueella ideoinnissa huomioitiin alueella jo oleva kattava infra, valtatien 12 ja kantatien 43 liikennejärjestelyt, Satakunnankadun uusi linjaus ja kaupan, palveluiden ja asumisen sijoittuminen alueelle.
Idealuonnoksessa huomioitiin myös viheralueet, tori, linja-autoasema sekä kulttuuriympäristön arvot. Idealuonnostyön aikana syntyi kolme erilaista maankäyttöluonnosta. Luonnoksista saadun palautteen perusteella syntyi yksi idealuonnos, jossa huomioitiin luonnoksista saatu palaute.

Tekninen johtaja on pyytänyt SWECO Ympäristö Oy:ltä tarjousta alueen asemakaavan muutostyöstä idealuonnokseen perustuen. Pyydetty tarjous rajattiin käsittämään vain idealuonnoksen kantatien 43 idän puoleisen osan kaavoitus. Kaavassa kuitenkin huomioidaan kantatielle 43 suunnitellut liikennejärjestelyt erikseen Varsinais-Suomen ELY:n antaman ohjeistuksen perusteella, kunnanjohtaja ja tekninen johtaja ovat ELY:n ja Väylän edustajien kanssa käynyt neuvottelun, jossa sovittiin liikennejärjestelyjen vaiheistuksesta ja toteuttamisesta. ELY:n raportti liikennejärjestelyistä ei ole vielä valmistunut.

Keskustan kehittämiseksi vuoden 2018 lopulla valmistuneen idealuonnoksen pohjalta on laadittu alueen asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa valtatiehen 12, idässä Eurajokeen, etelässä Ahmasojaan ja lännessä kantatiehen 43. Alueen pinta-ala on n. 12,7 ha. Kaavoitettava alue pitää sisällään mm.S-Marketin ja Tokmannin liikerakennuksen, Vainionmäen / Osman alueen sekä Satakunnankadun varren kiinteistöjä mukaan lukien nykyisen linja-autoaseman sekä torialueen.

Keskustan idealuonnoksen laadinnan tarkoituksena on ollut luoda Euran keskustan maankäytön visio, mikä ohjaa alueen kehittämistä ja tarkentaa alueelle laadittua osayleiskaavaa. Idealuonnoksen laatimisen yhteydessä on laajasti kuultu alueen asukkaita ja toimijoita. Laadittavan asemakaavan tavoitteena on vastata negatiiviseen väestökehitykseen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja monipuolista asuinrakentamista edistämällä ja sitä kautta keskustan vetovoimaa kehittämällä.

Liikenteellisenä pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa liikenne myös osayleiskaavan mukaiselle kantatien 43 länsipuolella olevalle palvelujen alueelle. Lisäksi asemakaavan laadinnassa huomioidaan kortteliin 351 laadittu tontinkäyttöluonnos. Asemakaavassa syntyy rakennusoikeutta yhteensä 34 564 k-m2, jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu n. 0,27.

Rakennusoikeuden tarkempi jakautuminen on esitetty asemakaavan selostuksessa. Asemakaavan mukaisella ratkaisulla luodaan mahdollisuudet väestön lisääntymiseen 500 – 700 hengellä. Kaavan vaikutukset ympäristöön ovat moninaiset. Alueen väestön määrä kasvaa merkittävästi, yhdyskuntarakenne tiivistyy ja taajamakuva muuttuu keskustamaisemmaksi.

Virkistysalueet vähenevät hieman, mutta vastineeksi uuden torialueen yhteyteen on osoitettu uusia puistoalueita. Liikenteellisesti keskustan alueen saavutettavuus paranee uuden kantatien 43 ja Satakunnankadun risteykseen rakennettavan kiertoliittymän avulla. Asemakaavalla on jonkin verran vaikutusta kaukomaisemaan uuden korkeamman rakennuskannan vuoksi. Lähimaisemassa vaikutus on merkittävämpi. Vaikutuksina talouteen voidaan todeta infran muutosten tuomat kustannukset. Pidemmällä aikavälillä lyhyen aikavälin kustannukset saadaan katettua mm. uusien veronmaksajien tuomilla tuloilla, uusilla työpaikoilla sekä rakentamisen aikaisella työllistävällä vaikutuksella.

Euran keskusta asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä 30.11.2020-31.12.2020 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 6 mielipidettä.

Kunnanhallitus hyväksyilaaditut vastineet ja niiden perusteella kaava-aineistoon tehdyt muutokset ja päättää asettaa asemakaavan ehdotuksena 30 päivän ajaksi nähtäville ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Kauttuan alueella on ilmennyt tarvetta asemakaavojen päivittämiseen. Kun ta on valmistellut kahden omakotitalon myyntiä Harjutien varrelta. Talot sijaitsevat kuitenkin Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksen YO-tontilla, joka on tarkoitettu opetustoimintaa palvelevia rakennuksia varten. Nummen alueen asemakaavan muutosalueella on tarvetta tarkastella VP-alueiden laajuutta ja tarpeellisuutta. Kauttuan keskuksen asemakaava-alueella on tavoitteena päivittää mm. Jukolan tontin käyttötarkoitus.

Kunnanhallitus päättilaittaa asemakaavojen ajanmukaistamisen vireille.

Ruukinpuiston alueella kunnan omistamalla maalla on asemakaavassa p-merkinnällä alue, jonka pinta-ala on 215 m2 ja johon tulee suunnitella ja rakentaa ajoneuvojen paikoitusalue.
Alue sijaitsee Sepäntien ja Timmintien kulmauksessa nykyisellä nurmialueella.

Urheilukeskuksen paikoitusalueiden tarve lisääntyy toimintoja alueella kehitettäessä ja kunta on neuvotellut lisämaan hankkimisesta vuokraamalla alue pinta.alaltaan n. 4500 m2 kiinteistöstä Vähävahe 50-427-1-343.
Alue sijaitsee Urheilukeskuksen sillan jälkeen Eurajoen rannassa sijaitsevalla viljelemättömällä alueella. Kummankaan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen ei ole varattu rahaa kunnan budjetissa. Kumpikin paikoitusalue on tarkoitus toteuttaa sorapintaisena. Näin ollen hankkeiden toteuttamiseksi esitetään 50 000 euron lisämäärärahaa hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus:
– hyväksyi hankkeen kustannusarvion osaltaan
– esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää hankkeiden suunnittelulle 10 000 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosaa

Euran vesihuoltolaitos on tiedustellut Kuninkaanmännyn Vedeltä säätöaseman rakentamiseen osallistumisesta. Tuloton yhtiö ei ole rakentamassa mitta-asemaa, jolloin mitta-aseman rakentamisen intressi jää Euran vesihuoltolaitokselle. Säätö- /takaiskuventtiilikaivo investointiin esitetään 55 000 euron lisämäärärahaa hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus:
1) hyväksyi hankkeen kustannusarvion osaltaan.
2) esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää hankkeelle 55 000 euron lisä määrärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan.

Kunnahallitus päätti myydä Kiviranta (50-428-2-250) nimisestä tilasta noin 2300 m2 suuruisen määräalan Juha Pokkiselle kokonaishintaan 2300 euroa. Rakennuspaikalla ei ole rakennusvelvoitetta. Tila sijaitsee Eurakosken asemakaava-alueella.

Kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen, jolla Euran kunta ostaa 12.500 euron kokonaishintaan Sijoitusyhtiö Vekoto Oy:ltä seuraavat tontit: Haapa (050-421-52-6), Honka (050-421-52-7), Kuusi (050-421-52-8) ja Limnell II (050-421-49-7). Kiinteistökaupan tavanomaisista muista yksityiskohdista sovitaan erikseen kauppakirjassa.

Taustana on, että kunta on kaavoittanut vuonna 2013 Sijoitusyhtiö Vekoto Oy:lle Yrittäjäntien pohjoispäähän korttelin 126, mihin on osoitettu rakennusoikeus kolmelle rivitalolle. Kullekin rivitalolle on muodostettu oma tila. Rivitaloasuntojen kysyntä on hiipunut, minkä vuoksi tontit ovat edelleen rakentamattomia. Maanomistusten järjestelyssä yhtiölle on jäänyt omistukseen myös Nikkarintien varteen Limnell II -niminen tila.

Kunnanhallitus antoi teknisten palvelujen palvelualueen tehtäväksi käynnistää nykyisten Päiväkoti Viuhulan ja Ryhmäperhepäiväkoti Tuutikin käytössä olevien toimitilojen ja yhden As Oy Viinikkalanpuiston asunnon myyntitoimet.
Kunnanhallitus pidättää itsellään oikeuden kohteiden myyntihintaan.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Kiukaisten VPK ry:lle paloaseman yhteyteen rakennettavan kalustohallin 50 000 euron lainalle takauksen. Takauksen ehtoina on, että Kiukaisten VPK ry sitoutuu käyttämään Palosuojelurahaston avustuksen viipymättä lainan lyhennykseen.
Yhdistyksellä on voimassa oleva sammutus- yms. sopimukset Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa, mitkä turvaavat hankkeen rahoituksen pitkällä aikavälillä sekä hanke pysyy enintään nyt esitetyssä laajuudessa. Takauksesta peritään myöhemmin määriteltävä provisio. Lainan vakuudeksi haetaan kiinnitys kiinteistöön.

Euran kunnanhallitus esittää kantanaan, että Satasoten ohjausryhmä nimeäisi viranomaisen, joka eduskunnan käsittelyssä olevan hyvinvointialueita koskevan voimaanpanolain 8 § 2 momentin mukaisesti virallisesti asettaa valmistelutoimielimen (VATE) lainsäädännön tultua hyväksytyksi.
Kunnanhallitus pitää hyvänä, että Satasoten johtoryhmän ja ohjausryhmän puheenjohtajisto valmistelee esityksen valittavasta viranomaisesta ohjausryhmälle.
Lausuntoa on pyytänyt Satakuntaliitto Satasote hankkeiden hallinnoijana.

Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan jäseneksi Teija Henrikssonin ja varajäseneksi Janne Sivosen.

Kunnanhallitus päätti perustaa osa-aikaisen nuorisotilaohjaajan toimen 1.9.2021 alkaen.

Kunnanhallitus merkitsi arviointikertomuksen 2020 tiedoksi ja ohjaa arviointikertomuksen valtuuston hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti

Kunnanhallitus merkitsi Euran kunnan tilinpäätöksen 2020 tiedoksi ja ohjaa tilinpäätöksen valtuuston hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyitalousjohtajaKatja Aallon irtisanoutumisen1.8.2021 alkaen ja saattaa tämän valtuuston tiedoksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään.

Takaisin listaukseen