Puheenjohtajan nuija

28.6.2021

Euraan perustetaan talouspäällikön virka

Maanantaina kokoontunut Euran kunnanhallitus päätti perustaa kuntaan talouspäällikön viran.
Talouspäällikkö toimii vastuualuepäällikkönä. Kunnanhallitus valitsee talouspäällikön. Talouspäällikkö johtaa kunnan talous- ja rahoitusprosesseja ja taloussuunnittelua sekä vastaa raportoinnista johdolle ja viranomaisille sekä vastaa kuntakonsernin talouspalvelujen koordinaatiosta.
Talouspäällikkö on kunnan johtoryhmän jäsen ja talouspalvelujen esimies. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta kunnallishallinnon suunnittelu- tai taloustehtävistä. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksensa. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Paneliankosken Voima Oy on tiedustellut mahdollisuudesta vuokrata kolme palstaa tilasta Koukoloukas (050-427-1-375). Palstat sijoittuvat Laitilantien (vt 43) Kontionkaaren ja Kännöntien risteysten yhteyteen.
Kolmen palstan yhteispinta-ala on noin 9221 m2. Välittömästi Kännön koulun tonttiin rajoittuva palsta on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Kaksi muuta palstaa on osoitettu puistoalueik si (VP). Alueet ovat kunnan omistuksessa ja hallinnassa.

Kunnanhallitus päätti vuokrata Paneliankosken Voima Oy:lle Koukoloukas-nimisestä tilasta kolme rajattua palstaa (yhteensä n. 9221 m2) korvauksetta sadan vuoden ajaksi istutetun ja hoidetun puistoalueen em. tarkoitukseen. Mikäli tässä esitetty käyttötarkoitus tulee tarpeettomaksi, vuokrasopimus voidaan kummankin osapuolen aloitteesta purkaa.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmaston lämpenemisen ehkäiseminen on iso haaste, johon Paneliankosken Voima Oy:kin on vahvasti tarttunut. Tarkoitus on saada vähennettyä tuotteista, toiminnasta ja palveluista syntyviä kasvihuonekaasuja.
Satakunnan ammattikorkeakoulun kaksi opiskelijaa ovat tehneet PKV:lle tutkimusprojektityö päästökompensaatio- mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Raportissa käsitellään sekä PKV:n hiilijalanjälkeä että päästöjen vähentämisen ja kompensoinnin tarjoamista yhtiön asiakkaille. Paneliankosken Voima Oy:n tavoitteena on vähentää omia päästöjään sekä tarjota asiakkailleen hiilijalanjäljen kompensointi- mahdollisuutta.
Yhtiön yhtenä tavoitteena onkin kehittää asiakkaita kiinnostavia paikallisia päästöjen vähentämisen ja kompensoinnin malleja. Osuvimmilta projektityön tuloksista tuntuu joutomaa-alueen hankkiminen, jolle istutetaan hiiltä/hiilidioksidia sitovia taimia. Vaikuttavuuden saamiseksi olennaista on taimien istuttaminen ja sitoutuminen kasvattamaan niitä vuosikymmeniä. Yhtenä vaihtoehtona projektityössä nousi esiin yhteistyö alueen kuntien kanssa, kuntien joutomaiden ennallistaminen ja/tai metsäalueiden hoitaminen.
Paneliankosken Voima Oy haluaa tunnistaa, vähentää ja viime kädessä kompensoida aiheuttamiaan päästöjä ja haluaa tehdä sen toimenpiteillä, jotka ovat paikallisesti vaikuttavia. Päästöjen kompensoiminen taimia istuttamalla ja kasvattamalla olisi yksinkertaista ja vaikuttaisi paikallisesti. Jotta syntyy uskottavaa hiilen sitomista, toimenpiteiden tulee olla lisäyksellisiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että toimenpiteet eivät saa olla sellaisia, joissa hiilen sitominen tapahtuisi joka tapauksessa. Esimerkiksi heinänkasvu estää luontaisen metsittymisen, joten ainoastaan istuttamalla ja taimikkoa hoitamalla heinämaa saadaan muutettua metsämaaksi.
Metsityksen myötä hiiltä sitoo sekä puun biomassan kasvu että maaperään sitoutuva hiili. Suunniteltu vuokra-aika on sata vuotta. Yhtiön tarkoituksena on perustaa istutettu puistoalue, mihin liittyy myös kunnan vahva intressi. Yhteiset intressistä johtuen hanke on yhteinen, minkä vuoksi kunta osallistuisi hankkeeseen osoittamalla tarkoitukseen maa-alueet korvauksetta.

Honkilahden osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 23.3.-23.4.2021 välisen ajan. Kaavasta saatiin nähtävillä oloaikana 9 lausuntoa ja 7 mielipidettä.
Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaava-aineiston lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet sekä niiden perusteella aineistoon tehdyt muutokset ja tarkennukset sekä asettaa osayleiskaavan 60 päivän ajaksi ehdotuksena nähtäville ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Euran kunta on myynyt Kukkula ja Lisäkukkula -nimiset tilat 21.5.2021. Kiinteistöt on ostettu käytettäväksi asuntona. Voimassa olevan kaavan mukaan kortteli on tarkoitettu yleisten rakennusten rakentamiseen (Y). Voimassa olevassa asemakaavassa tilan rakennusoikeus on 1000 k-m2 ja kerrosluku 2. Kiinteistön kauppakirjassa on sovittu, että kunta kustannuksellaan vastaa kaavamuutoksen tekemisestä siten, että kiinteistöä voidaan käyttää vakituiseen asumiseen. Kunnanhallitus päätti laittaa Kirkonseudun asemakaavamuutoksen vireille

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 21.6.2021 valtuustoaloitteen, jossa pyydettiin selvitystä siitä, miten hammashuoltoa aiotaan resursoida/käytäntöjä mahdollisesti muuttaa tai ostopalveluita käyttää, palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja tulevaan haasteeseen vastaamiseksi.
Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen perusturvapalveluiden palvelualueelle valmisteltavaksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 21.6.2021 aloitteen resurssin lisäämisestä vanhus- ja vammaispalveluissa. Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen perusturvapalveluiden palvelualueelle valmisteltavaksi.

Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kunnilta ja kunnat tarvittaessa omilta kuntayhtymiltään kannanotot valmistuneeseen henkilöliikenneselvitykseen.
Euran kunnanhallitus pitää tärkeänä, että kaikkia kuntia koskevista ja kasvavista henkilöliikennekustannuksista on tehty kattava selvitys. Kuntien välisen yhteistyön lisääminen henkilöliikenteen osalta on tärkeää sekä kuntien sisäisen että kuntien välisen liikenteen kehittämiseksi.
Kuntien välisellä suunnittelu- ja hankintayhteisyhteistyöllä on saavutettavissa kustannussäästöjä ja uusia joukkoliikenneyhteyksiä. Erityisesti opiskelijaliikenteen turvaamiseen ja maakunnan keskuskaupungin saavutettavuuteen olisi kuntien yhteistyöllä paljon annettavaa. Joukkoliikenneviranomaistahojen uudelleen tarkastelulla voitaisiin saavuttaa aiempaa ja laaja-alaisempaa kokonaisnäkemystä joukkoliikenteen kehittämiseksi Satakunnassa.
Varsinais-Suomen ely-keskuksen palvelutasotavoitteiden (2021-2025) toteutumista tulisi arvioida erikseen kunkin kunnan osalta julkisen rahoituksen kohdentumisen näkökulmasta. Henkilöliikenteen avaaminen Kokemäki-Rauma -rataosuudella on tärkeä tavoite myös Euran kunnan osalta, minkä vuoksi on tärkeää, että Kiukaisten seisake voidaan mahdollisimman pian ottaa käyttöön henkilöliikenteen palautuessa rataosuudelle. Euran kunta on valmis kehittämään satakuntalaista henkilöliikennettä yhdessä kuntien ja joukkoliikenneviranomaisten kanssa.

Kunnanhallitus hyväksyi JVP Eura Oy:n ja Euran kunnan välisen palvelusopimuksen.

Kunnanhallitus hyväksyi yhden (1) optiovuoden käytön Suomen Terveystalo Oy:n kanssa työterveyspalveluiden tuottamisesta 1.1.2022-31.12.2022.

Kunnanhallitus päätti perustaa osa-aikaisen ruokapalvelutyöntekijän toimen ja antoi toimelle täyttöluvan.

Valtuuston kokouksessa 21.6. esitettiin valtuutettujen puheenvuoroissa valtuustoryhmien asettamat tavoitteet urheilukeskuksen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tavoitteet vahvistettiin kunnanhallituksessa neuvottelutavoitteiksi viranhaltijoille hankkeiden jatkovalmistelua ja toteutusta varten.
Kunnanhallitus vahvisti ja antoi edelleen viranhaltijoille neuvottelutavoitteiksi seuraavat asiat Euran urheilukeskuksen uusiin kehittämishankkeisiin (monitoimihalli ja tekojäärata) liittyen:
– Kolmannen sektorin toimijat sitoutetaan hankkeen perustamiseen ja yllä pitoon (monitoimihalli)
– Kunnan maksuosuudet tulee minimoida (molemmat hankkeet)
– Kaikille kunnan kouluille, varhaiskasvatusyksiköille ja mahdollisille muille palveluyksiköille tulee turvata mahdollisuus käyttää uusia liikunta-alueita toiminnassaan (molemmat hankkeet)
– Paikallisilla yrityksillä tulee olla mahdollisuus osallistua rakentamiseen liittyviin kilpailutuksiin (molemmat hankkeet)
– Hankkeilla ei saa olla heikentäviä vaikutuksia kylien liikuntamahdollisuuksiin ja liikuntapaikkojen kehittämiseen (molemmat hankkeet)

Takaisin listaukseen