Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalipalveluja on järjestettävä

 • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
 • taloudellisen tuen tarpeeseen
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
 • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
 • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
 • päihteiden ongelmakäytöstä mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
 • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
 • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi

Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset ja muut seikat, joilla on asiassa merkitystä.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on myös oikeus saada omatyöntekijä, jonka tehtävänä on asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti edistää asiakkaan palvelujen järjestymistä palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat:

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Perhetyö
 • Kotipalvelu ja kotihoito
 • Omaishoidon tuki
 • Asumispalvelut
 • Laitoshoito
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Kasvatus- ja perheneuvontaLapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta (Lähde: STM)

 

Lomakkeita:

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista tukihenkilö ja tukiperhepalveluista

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi