Vammaisten asiakas- ja palveluohjaus

Vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut ja tukitoimet

sosiaaliohjaaja Tiia Suominen
puh. 044 422 4076
tiia.suominen@eura.fi

 

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Päätökset palveluista tehdään erikseen. Lisäksi kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO).

Vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Lähtökohtana on vamman tai sairauden aiheuttama tarve.

Vammaishuollon palveluista osa on sellaisia palveluja, joihin kunnalla on lain mukaan erityinen järjestämisvelvollisuus ja osa on määrärahasidonnaisia palveluja, joita voidaan myöntää palveluun varattujen määrärahojen puitteissa. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

  • Kuljetuspalvelu
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Palveluasuminen
  • Kuntoutusohjaus
  • Sopeutumisvalmennus
  • Henkilökohtainen apu
  • Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Omaishoidontuki

Omaishoidontukihakemus

Pyhäjärviseudun kunnat (Eura, Köyliö ja Säkylä) tarjoavat kunnan kanssa sopimuksen tehneille omaishoidontuen saajille palvelusetelin kotona annettavaan sijaishoitoon hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi.

Lisätietoja tuesta ja sen hakemisesta antaa:

sosiaaliohjaaja Tiia Suominen
puh. 044  422 4076


Kuljetuspalveluhakemus
Opiskelumatkaselvitys
Työmatkaselvitys
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeiden palautus:
Euran sote-keskus
Terveystie 3
27510 Eura

 

KUNTOUTUSOHJAUS

Kuntoutusohjaaja Minna Jussila
puh. 044 422 4403

minna.jussila@eura.fi

Kuntoutusohjaus on kaikille euralaisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen suunnattua palvelua. Kuntoutusohjaus on asiakaslähtöistä ja yksilöllisesti määriteltyä tavoitteellista toimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisen elämän tukeminen, omatoiminen selviytyminen, toimintamahdollisuuksien tukeminen ja arkielämän sujuvuus. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa sovitaan kuntoutusohjauksen tarpeesta ja konkreettisista tukitoimista. Ohjaus ja tuki voi olla esim. palvelujen kartoittamista ja kohdentamista, kommunikoinnin ja sitä tukevien menetelmien kokeilua ja harjoittelua, yhdyshenkilönä toimimista asiakkaan verkostojen välillä, tiedottamista eri palveluista ja itsenäistymisen tukemista. Kuntoutusohjaaja on vammaisten ja heidän perheitten tarpeiden ja toiveiden kuuntelija, joka on mukana kehittämässä vammaispalveluja tarkoituksenmukaiseksi.

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston 2019-2020

 

Sataopiston kevät 2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus