Palvelukuvaus

YLEISKUVAUS PALVELUNTUOTTAJAN TUOTTAMISTA PALVELUISTA

Palvelukoti Joenpesä

Palvelukoti Joenpesä tarjoaa kehitysvammaisille kodinomaista asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä yhdeksälle asukkaalle, jotka voivat olla oman kunnan asukkaita tai ostopalveluna muiden kuntien asukkaita. Joenpesän asukkaat käyvät työ- ja päivätoiminnassa.

Joenpesässä työskentelee ohjaajia ja hoitaja. Henkilökunta on paikalla arkisin kello 7.30 - 21.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 19.00. Yövalvonnan järjestää lähellä olevan Palvelukoti Tuulenpesän henkilökunta.

Palvelukoti Tuulenpesä ja Peiponpesä

Palvelukoti Tuulenpesä tarjoaa kehitysvammaisille kodinomaista asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä 11 asukkaalle ja 8 asukkaalle Peiponpesässä, jotka voivat olla oman kunnan asukkaita tai ostopalveluna muiden kuntien asukkaita. Palvelukodissa on lisäksi yksi tilapäispaikka lyhytaikaista hoitoa tarvitsevalle asukkaalle. Tuulenpesän asukkaat käyvät työ- ja päivätoiminnassa.

Tuulenpesässä työskentelee sairaanhoitaja, ohjaaja sekä lähihoitajia. Tuulenpesässä ja Peiponpesässä on yhteinen henkilökunta. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Palvelukoti Nuutti

Palvelukoti Nuutti tarjoaa 8 asukkaalle autismikirjon henkilöille kodinomaista ja yksilöllistä asumista, joilla on kehitysvamma. Nuutti sijaitsee Euran keskustan tuntumassa, mikä mahdollistaa lähipalvelujen käytön.

Henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Nuutissa työskentelee sairaanhoitaja, ohjaajia ja lähihoitajia. Nuutin asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa heille laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Nuutin asukkaiden päiviä rytmittävät kuvalliset päiväjärjestykset. Arjen toimintaa selkeyttävät erilaiset apuvälineet, kuten Time timer, kuvanippu, struktuurit jne. Nuutin arjessa näkyvät rutiinien lisäksi erilaiset aistiyli- ja aliherkkyydet päivittäin. Keskeistä on myös kommunikaation tukeminen vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

Palvelukoti Rantaniitty

Palvelutalo Rantaniitty kuuluu vammaispalveluiden alle ja tarjoaa tehostettua palveluasumista. Asukaskuntaan kuuluu tällä hetkellä aikuisiällä vammautuneita, neurologisia sairauksia sairastavia sekä vanhuksia. Asukkaita Rantaniityssä on 22. Lisäksi 2 paikkaa on intervallihoitoon tulevien asiakkaiden käytössä. Rantaniitty tarjoaa myös tukea ja ohjausta tukiasukkaille. Rantaniityssä on asumispalveluiden esimies, 2 sairaanhoitajaa, 2 ohjaajaa, 1 fysioterapeutti/hoitaja, 11 lähihoitajaa ja 1 laitoshuoltaja. Palvelutalossa järjestetään päivätoimintaa, fysioterapiaa ja viriketoimintaa. Toiminta on kuntouttavaa ja asukaslähtöistä, johon asukkaat ovat itse vaikuttamassa viikoittaisissa asukaspalavereissa. Asukkaiden tarpeista huolehditaan yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Rantaniittyssä on 2 osastoa: Niittylä puh. 044 4224 277 ja Rantala puh. 044 4224281.

Asumispalveluiden esimies: puh. 044 422 4282

 

PALVELUKUVAUS

Vammaisten palvelukodit tuottavat pitkäaikaista palveluasumista vaikeavammaisille, kehitysvammaisille ja autisteille. Asumispalveluissa taataan asukkaille ympärivuorokautinen hoitaminen turvallisessa ympäristössä asukkaan yksilölliset tarpeet, toimintakyky ja itsemääräämisoikeus huomioiden.

Vammaisten palvelukodeissa asukkaat ovat vuokrasuhteessa Euran kuntaan ja maksavat vuokrasopimuksen mukaista kuukausivuokraa huoneestaan. Vuokraan voi hakea kelasta asumistukea. Asuntojen koot vaihtelevat 10 – 35 m2, jotka asukas kalustaa itse. Palvelukodeissa kaikille yhteisiä tiloja ovat olohuone, keittiö sekä sauna/kylpyhuone. Palvelukodissa yhteiset tilat on jyvitetty asukkaiden vuokraan.

Palveluntuottajan palvelutoiminnan arvot

Euran kunnan keskeisiä arvoja ovat inhimillisyys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Euran kunta korostaa myös yhteisöllisyyttä, yhteistyötä, yrittäjyyttä ja kunnan eri osien ja kylien tasapainoista kehittämistä.

Toimintaperiaatteena vammaisten palvelukodeissa on tarjota niin yksilöllistä hoitoa kuin asukkaan turvallisuus ja palvelukotiympäristö sen mahdollistavat. Asukkaalla on itsemääräämisoikeus niissä puitteissa, kun se hänen on kuntonsa ja toimintakykyynsä nähden on mahdollista. Asukasta ja hänen omaisiaan kuunnellaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelukodin arvoissa korostuu vammaisten arvostus ja kunnioitus sekä työntekijöiden arvostus omaa ja toisen tekemää työtä kohtaan.

Henkilöstö

Palvelutalossa työskentelee koulutettu moniammatillinen henkilöstö. Henkilökuntaan kuuluu esimies, sairaanhoitajia, lähihoitajia, ohjaajia ja laitoshuoltaja.

Asiakasryhmä

Asiakasryhmä koostuu vaikeavammaisista, kehitysvammaisista ja autisteista, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Palvelutakuu

Asukkaalle taataan ympärivuorokautinen hoitaminen/ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa. Palvelukoti vastaa koulutetun henkilökunnan asianmukaisesta mitoituksesta.

PITKÄAIKAISEN PALVELUASUMISEN TOTEUTTAMINEN

Palvelukodin asukkaiden toimintakyky arvioidaan toimi-arviointimittarilla. Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon toimintakyvyn tukeminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Palvelukodissa on käytössä kuntouttava työote, jonka avulla asukkaan jäljellä olevaa toimintakykyä pyritään ylläpitämään. Palveluasumisessa asukas saa tarvitsemansa avun liikkumisessa, ruokailussa, peseytymisessä, eritystoiminnassa, siistiytymisen toiminnoissa ja kommunikaation tukemisessa. Asukasta kannustetaan sosiaalisen verkoston ylläpitämiseen.

Palvelukoti Tuulenpesässä ja Rantaniityssä on käytössä hoitajakutsujärjestelmä asukkaan avun turvaamiseksi.

Palvelukodin apuvälinevastaava huolehtii asukkaiden apuvälinekartoituksesta ja apuvälineiden hankkimisesta asukkaalle sekä palvelukotiin.

Palvelutalossa on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä (Effica).

Siivous ja vaatehuolto

Palvelukotien siivouksesta huolehtii Euran kunnan tilapalvelujen laitoshuoltajat. Laitoshuoltajat ovat paikalla arkisin klo 8 – 16 ja palvelukodin henkilökunta huolehtii muina aikoina siivouksesta. Asukkaat siivoavat mahdollisuuksien mukaan oman huoneen. Palvelukodin henkilökunta huolehtii pyykkihuollosta yhdessä asukkaan kanssa.

Ateriat

Palvelukotiin toimitetaan lounas ja päivällinen lämpölaatikoissa valmistuskeittiöltä. Palvelukodissa valmistellaan aamupala, päiväkahvi ja iltapala. Ruokalistat ovat nähtävillä palvelukodin keittiössä.

Terveyden- ja sairaanhoito

Palvelukodissa käy kerran viikossa Euran terveyskeskuksen yleislääkäri. Lisäksi henkilökunta konsultoi lääkäriä aina tarpeen vaatiessa. Palvelukodin asukkailla on myös mahdollisuus käydä Euran terveyskeskuksessa. Akuuteissa tilanteissa myös kotisairaanhoito käy palvelukodeissa.

Palvelukodissa asukkaiden lääkkeet jaetaan yhden viikon välein dosetteihin. Lääkkeiden jaosta vastaa sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Asukkailla on mahdollisuus tehdä tiliasiakkuussopimus sekä Euran että Kiukaisten apteekin kanssa. Lääkehoitoa seurataan ja arvioidaan aktiivisesti yhteistyössä lääkärin kanssa ja palvelukodissa on lääkehoitosuunnitelma sekä lääkepoikkeamailmoitus.

Palvelukodissa huolehditaan erilaisista asukkaan terveydentilaan liittyvistä seurannoista esim. verenpaineseuranta, painoseuranta, verensokeriseuranta ja Marevan-hoitoon liittyvä seuranta.

Palvelun laatu

Asiakaspalautetta kerätään sekä kirjallisena että suullisena ns. jatkuvan palautteen periaatteella. Saadusta palautteesta keskustellaan yksikön yhteisissä henkilökuntapalavereissa ja niiden pohjalta pyritään kehittämään toimintaa.

MAKSUT

Asukas maksaa asunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran kuukausittain. Palvelukoti laskuttaa asukkaalta ateriakulut ja ylläpitomaksun kuukausittain jälkikäteen. Lisäksi asukas vastaa itse lääkekuluistaan ja muista henkilökohtaisista kuluistaan.

Tilapäisestä hoidosta peritään vuorokausihinta ja omaishoitajat voivat käyttää tilapäishoitoa vapaiden pitämiseen.

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA

Asukkaat käyvät työ- ja päivätoiminnassa 1 – 5 päivää viikossa yksilöllisen tarpeen mukaan. Joenpesän ja Tuulenpesän asukkaat käyvät päivä- ja työtoiminnassa Kiukaisten Päivätuulessa. Nuutin asiakkaat käyvät päivä- ja työtoiminnassa Wäentuvassa ja Holvikellarissa.

Lisäksi palvelukoti järjestää asukkaille ulkopuolista virkistystoimintaa asukkaiden toiveet huomioiden.

PALVELUUN HAKEUTUMINEN

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteys Euran kunnan vammaispalvelujen sosiaaliohjaajaan. Vammaispalvelutyöryhmä käsittelee asumispalveluhakemukset.

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston 2019-2020

 

Sataopiston kevät 2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Perusturvapalvelut

Euran kunta
Sote-keskus
Terveystie 3
27510 Eura

puh. (02) 839 901
fax. (02) 865 2088

Sähköpostilla
perusturvapalvelut(at)eura.fi

 

Henkilökohtaiset osoitteet
etunimi.sukunimi(at)eura.fi

Aukioloajat

Vaihde auki arkisin klo 8.00 - 16.00