Palvelukuvaus

Lasten ja nuorten palvelut / Psykososiaaliset avopalvelut (Lapsiperheiden sosiaalipalvelut)

Palvelukokonaisuuden nimi: Psykososiaaliset avopalvelut (Lapsiperheiden sosiaalipalvelut)

Psykososiaalisten avopalveluiden yksikkö kuuluu perusturvapalveluiden lasten ja nuorten vastuualueeseen yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön kanssa.

Palvelun sisältö: Lapsiperheiden sosiaalityö (lastensuojelu), sosiaalihuollon palvelut, perheneuvolan palvelut sekä maahanmuuttopalvelut.

Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut voidaan jakaa sosiaalipäivystyksen, lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon sekä alle 21-vuotiaille sijoitettuna olleille nuorille tarkoitettuun jälkihuollon palveluihin. Palveluihin kuuluvat lastensuojelun sosiaalityö, lastensuojelun perhetyö ja sosiaaliohjaus.

Sosiaalihuollon palvelut sisältävät perheoikeudelliset (lastenvalvojan) palvelut, sosiaalityön, ennaltaehkäisevän perhetyön, sosiaaliohjauksen sekä lapsiperheiden kotipalvelun. Lisäksi lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa olevan lapsen ja perheen on mahdollista saada ostopalveluna toteutettuja palveluja kuten perhekuntoutusta ja tukihenkilö- tai tukiperhepalvelua.

Perheoikeudelliset (lastenvalvojan) palvelut sisältävät isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät, lapsen huolto- ja tapaamissopimusten sekä elatussopimusten laadinnan yhdessä lapsen vanhempien kanssa sekä käräjäoikeuden pyytämät olosuhdeselvitykset.

Perheneuvolasta saa sosiaalityöntekijän ja psykologin asiantuntija-apua lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Perheneuvolan psykologi tekee lapsen kehitykseen, oppimiseen ja tunne-elämään liittyviä tutkimuksia tarveharkinnan mukaan.

Maahanmuuttopalvelu on kiintiöpakolaistaustaisille euralaisille suunnattua sosiaaliohjauksen palvelua.

Asiakkaaksi tulo: Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen tullaan palvelutarpeen arvion valmistuttua, mikäli lapsella tai perheellä on ko. palvelujen tarve. Ensimmäinen yhteydenotto voi tulla perheeltä itseltään, toiselta viranomaiselta, muulta yhteistyötaholta tai yksityishenkilöltä.

Sosiaalipäivystys palvelee kaikkia euralaisia ja Eurassa oleskelevia virka-aikana. Päivystykselliset tehtävät ohjautuvat virka-ajan päivystykseen hätäkeskuksen kautta. Lisäksi psykososiaalisista palveluista saa virka-aikana lapsiperheiden palveluihin liittyvää palveluohjausta. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyspalvelusta vastaa Satakunnan seudullinen sosiaalipäivystys.

Perheneuvolaan ja perheoikeudellisiin palveluihin asiakkaat ohjautuvat oman yhteydenoton kautta tai toisen viranomaisen, kuten lastensuojelun, neuvolan tai varhaiskasvatuksen ohjaamana. Perheneuvolan palveluihin ei tarvita lähetettä.

Kaikilla Euraan muuttaneilla kiintiöpakolaisilla on mahdollisuus saada maahanmuutto-ohjaajan palvelua.

Palvelujen käyttäjät: Euralaiset lapset, nuoret ja perheet. Maahanmuuttopalveluiden asiakkaat ovat Euraan kiintiöpakolaisina saapuneita asiakkaita ja perheitä.

Maksut: Palvelut ovat pääasiassa asiakkaille maksuttomia. Ulkopaikkakuntalaisilta peritään palvelusta asiakasmaksu. Lapsiperheiden kotipalvelun käynneistä voidaan periä asiakkaan maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Lisäksi joissain tilanteissa lastensuojelun palveluista voidaan määrätä lapsen vanhemmille asiakasmaksu tai periä lapsen etuuksia perusturvalautakunnalle.

Henkilöstö: Psykososiaalisista avopalveluista vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisissa tehtävissä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, perheneuvolan sosiaalityöntekijä, perheneuvolan psykologi, kaksi perhetyöntekijää, sosiaaliohjaaja, kaksi lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijää sekä maahanmuutto-ohjaaja.

Henkilöstöllä on tehtävänkuvasta riippuen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukainen tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (28.6.1994/559) mukainen pätevyys.

Yhteistyötahot: Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa ja läheisverkostonsa, muut viranomaiset, kuten neuvola, varhaiskasvatus, oppilashuolto ja kolmannen sektorin toimijat.

Vaikuttavuus: Palvelun tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

 

Lasten ja nuorten palvelut / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelukokonaisuuden nimi: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö kuuluu perusturvapalveluiden lasten ja nuorten vastuualueeseen yhdessä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa. Yksikkö sisältää terveysneuvonnan ja somaattisen avohuollon palvelut.

Palvelun sisältö: Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola, lastenneuvola, aikuisneuvola, kouluterveydenhuolto, puheterapia, lasten ja nuorten peruspalveluiden tasolla tapahtuva psykiatrinen sairaanhoito.

Asiakkaaksi tulo: Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ja aikuisneuvolan asiakkuus alkaa asiakkaan omasta yhteydenotosta tai kutsusta osallistua seulontatutkimukseen. Lastenneuvolaan lapsen asiakkuus siirtyy suoraan äitiysneuvolasta. Paikkakunnalle muutettaessa otetaan yhteyttä oman alueen lastenneuvolan terveydenhoitajaan. Asiakkuuksien kestot vaihtelevat lyhyistä ja kertaluonteisista ohjaus- ja neuvontakäynneistä pitkiin asiakkuuksiin.

Raskauden aikana odottava äiti käy terveydenhoitajan vastaanotolla 8-10 kertaa sekä lääkärintarkastuksessa kaksi kertaa. Synnytyksen jälkeen äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee 1-2 kotikäyntiä vastasyntyneen vauvan perheeseen. Synnyttänyt äiti saa ajan jälkitarkastukseen 6-12 viikon kuluttua synnytyksestä joko terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Kouluterveydenhoitaja tekee peruskoulun aikana kouluterveydenhuollon terveystarkastuksia on joka luokka-asteella. Näistä tarkastuksista ovat ns. laajoja terveystarkastuksia ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla tehtävät tarkastukset, joihin kuuluu myös lääkärintarkastus.

Puheterapiaan tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Myös päivähoidosta voidaan olla yhteydessä puheterapeuttiin vanhempien luvalla, mikäli siellä herää huoli lapsen kehityksestä. Puheterapiassa hoitosuhteella on käyntiraja, jonka ylityttyä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan palvelun piiriin tai palvelu päättyy.

Lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan palvelun piiriin asiakkaat ohjautuvat itse tai oman perheen toimesta hakeutuen tai neuvolapalveluiden, kouluterveydenhuollon ja oppilaitosten työntekijöiden ohjaamina.

Palvelujen käyttäjät: Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola, lastenneuvola, aikuisneuvola ja kouluterveydenhuolto ovat esim. tietylle ikäryhmälle tarkoitettuja universaaleja palveluja. Puheterapian ja lasten ja nuorten psykiatristen sairaanhoitajien palvelut ovat saatavana tarveharkinnalla.

Maksut: Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Henkilöstö: Terveysneuvonnan ja somaattisen avohuollon toiminnasta vastaavat lasten ja nuorten vastuualueen johtava sosiaalityöntekijä ja vastaava terveydenhoitaja. Terveysneuvonnassa työskentelee vastaavan terveydenhoitajan lisäksi vakituisesti 9 terveydenhoitajaa. Myös vastaava terveydenhoitaja osallistuu asiakastyöhön. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikköön on nimettynä lääkäri (80%:n työajalla) ja terveydenhoitajien varahenkilö 50%:n työajalla.

Somaattisen avohuollon yksikössä työskentelee puheterapeutti, nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja ja kaksi osa-aikaista työaikaa tekevää lasten psykiatrista sairaanhoitajaa.

Henkilöstöllä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (28.6.1994/559) mukainen pätevyys.

Yhteistyötahot: Neuvolapalvelut ja somaattisen avohuollon palvelut toimivat yhteistyössä mm. fysioterapian, erikoissairaanhoidon, varhaiskasvattajien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä lastensuojelusta vastaavien viranomaisten kanssa. Kouluterveydenhuollon työntekijät tekevät lisäksi yhteistyötä koulujen henkilökunnan kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, ohjataan asiakas tarvittaessa esim. erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin.

Vaikuttavuus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden tarkoituksena on yksilöiden, perheiden ja ryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitaminen. Työllä pyritään aktivoimaan asiakkaita huolehtimaan terveydestään ja elinympäristöstään.

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus